مشاهده آمار دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات

مشاهده آمار دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات
کد مدرسه تلفن تماس جنسیت پایه کد ملی نام خانوادگی نام شهرستان اسم مسابقه گروه مسابقه ردیف
53722905 09390723351 پسر متوسطه 4900595799 رضا نژاد ابو الفضل شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1
53722905 09390723351 پسر متوسطه 4900595799 رضا نژاد ابو الفضل شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 2
53722905 09390723351 پسر متوسطه 4900595799 رضا نژاد ابو الفضل شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 3
53722905 09158856431 پسر متوسطه 0670619175 رنجبر علي شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 4
53722905 09158856431 پسر متوسطه 0670619175 رنجبر علي شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 5
53722905 09158856431 پسر متوسطه 0670619175 رنجبر علي شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 6
53722905 05856236286 پسر متوسطه 0820319163 حسامي سعادت شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های نمایشی 7
53722905 05856357827 پسر متوسطه 0820343390 عليزاده علي شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های نمایشی 8
53722905 05856245868 پسر متوسطه 6350074963 آسوده جواد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 9
53722905 05856245868 پسر متوسطه 6350074963 آسوده جواد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 10
53722905 05856245868 پسر متوسطه 6350074963 آسوده جواد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 11
53722905 05856245868 پسر متوسطه 6350074963 آسوده جواد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 12
53722905 05856245868 پسر متوسطه 6350074963 آسوده جواد شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های آوایی 13
53722905 05856353659 پسر متوسطه 0820411841 موسي زاده علي شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های آوایی 14
53722905 05856353659 پسر متوسطه 0820411841 موسي زاده علي شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 15
53722905 05856353659 پسر متوسطه 0820411841 موسي زاده علي شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات مفاهیم قرآن 16
53722905 09157174322 پسر متوسطه 082035971 مكتبدار حسين شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 17
53722905 09157174322 پسر متوسطه 082035971 مكتبدار حسين شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 18
53722905 05856633928 پسر متوسطه 0820549541 قاسمي سيديحيي شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های آوایی 19
51438406 0585-7843374 دختر راهنمايي 0633609945 تاتار فرشته بام و صفي اباد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 20
51500703 09151885762 پسر ابتدايي 0759687757 گلی زاده علی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 21
51501601 2295819 پسر ابتدايي 0671149172 عزيزي علي بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 22
51501601 2294728 پسر ابتدايي 0928143112 محمد زاده پوريا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 23
51501601 2294728 پسر ابتدايي 5910243403 صادقي امير محمد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 24
51501601 09153860256 پسر ابتدايي 0671088025 عليزاده مهدي بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 25
51501601 2292630 پسر ابتدايي 2230280929 قندي رضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 26
51501601 09151894641 پسر ابتدايي 0671090003 باغچقي محمد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 27
51501601 2324718 پسر ابتدايي 0411037986 حيدري علي بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 28
51501601 2244556 پسر ابتدايي 0671112791 آزاد مرد علي اصغر بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 29
53722905 05856236298 پسر متوسطه 0820348228 جعفري مقدم محمد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 30
51501601 09157172205 پسر ابتدايي 0671097954 سراواني محمد مهدي بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 31
53722905 09159834472 پسر متوسطه 0820373419 اصلي زاده جواد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 32
53722905 09159834472 پسر متوسطه 0820373419 اصلي زاده جواد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 33
51501601 09117542208 پسر ابتدايي 0671053485 بقايي مقدم مهرشاد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 34
53722905 09159834472 پسر متوسطه 0820373419 اصلي زاده جواد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 35
53722905 05856241794 پسر متوسطه 0820308900 سيدي سيد حمزه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 36
53722905 05856241794 پسر متوسطه 0820308900 سيدي سيد حمزه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 37
53722905 05856352108 پسر متوسطه 0820293415 يزداني ابو الفضل شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 38
53722905 05856352108 پسر متوسطه 0820293415 يزداني ابو الفضل شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 39
53722905 05856352108 پسر متوسطه 082029 يزداني ابو الفضل شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 40
53722905 05856352108 پسر متوسطه 0820293415 يزداني ابو الفضل شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 41
51501601 2257597 پسر ابتدايي 0671046357 رضايي قله زو متين بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 42
53722905 09151887345 پسر متوسطه 0820356921 ايزانلو محمد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 43
53722905 09151887345 پسر متوسطه 0820356921 ايزانلو محمد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 44
53722905 09151887345 پسر متوسطه 0820356921 ايزانلو محمد رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 45
53722905 09151887345 پسر متوسطه 0820356921 ايزانلو محمد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 46
51501601 2295630 پسر ابتدايي 6660589910 رضايي مهرداد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 47
53722905 05856224325 پسر متوسطه 0820330779 رمضانزاده سيد رضا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 48
53722905 05856224325 پسر متوسطه 0820330779 رمضانزاده سيد رضا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 49
53722905 05856224325 پسر متوسطه 0820330779 رمضانزاده سيد رضا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 50
51531006 2241447 دختر راهنمايي 0670710261 آدینه پور فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 51
53722905 05856224325 پسر متوسطه 0820330779 رمضانزاده سيد رضا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 52
51531006 2241447 دختر راهنمايي 0670730653 استادی زهرا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 53
53722905 05856653279 پسر متوسطه 0820309508 معصومي مصطفي شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 54
51531006 2241447 دختر راهنمايي 0820418501 امان زاده نرجس بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 55
53722905 05856653279 پسر متوسطه 0820309508 معصومي مصطفي شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های نمایشی 56
53722905 05856653279 پسر متوسطه 0820309508 معصومي مصطفي شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 57
51531006 2241447 دختر راهنمايي 0670722723 بطالبلویی مریم بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 58
51531006 2241447 دختر راهنمايي 0670749087 جان پرور هدیه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 59
51531006 2241447 دختر راهنمايي 0670699357 حداد الهام بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 60
51531006 2241447 دختر راهنمايي 0670704024 حصاری فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 61
51531006 2241447 دختر راهنمايي 0670739006 روزبه فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 62
51531006 2241447 دختر راهنمايي 5910149210 ریحانی زهرا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 63
51531006 2241447 دختر راهنمايي 0670737968 ساجدی فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 64
51531006 2241447 دختر راهنمايي 0670699349 سلطانی انس بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 65
51531006 2241447 دختر راهنمايي 0670697052 سنخواستی ثانی ضحی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 66
51531006 2241447 دختر راهنمايي 0670758051 سودمند مینا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 67
51531006 2241447 دختر راهنمايي 0670699187 شاکری پریا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 68
51531006 2241447 دختر راهنمايي 0630332002 شاکری کوشکی مریم بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 69
51531006 2241447 دختر راهنمايي 0670700657 صدیقی فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 70
51531006 2241448 دختر راهنمايي 0670715018 صفا نیلوفر بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 71
53722905 05858460475 پسر متوسطه 6350067223 پاکزاد علی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 72
53722905 05856358701 پسر متوسطه 0820323160 امجدی علی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات انشاء نماز 73
51525906 05842320913 دختر راهنمايي 0670757454 پاکدل فائزه پاکدل بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 74
51525906 05842221707 دختر راهنمايي 06708056503 پورحیدری معصومه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 75
51525906 05842320912 دختر راهنمايي 0670757454 پاکدل فائزه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 76
51525906 05842227164 دختر راهنمايي 067080103 قشلاقی فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 77
51525906 05842238296 دختر راهنمايي 0670779377 نعیمی زهرا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 78
51525906 05842321380 دختر راهنمايي 0670799424 حاتمی نگین بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 79
51525906 05842315359 دختر راهنمايي 0670765041 احمدی مهسا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 80
51525906 05842224788 دختر راهنمايي 0670797375 معماریان زهرا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 81
51525906 05842230455 دختر راهنمايي 0670769411 تفضلی فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 82
51525906 05842224788 دختر راهنمايي 0670797375 معماریان زهرا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 83
51501601 09153870721 پسر ابتدايي 0671028146 پشام سينا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 84
51501601 0936317128 پسر ابتدايي محسن جعفري محمد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 85
51501601 2238671 پسر ابتدايي 0671027001 ولي زاده سليمان بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 86
51501601 2292380 پسر ابتدايي 0200593625 شيردل امير مهدي بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 87
51501601 2230988 پسر ابتدايي 0671075764 شاه پسندي حسين بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 88
51501601 2234680 پسر ابتدايي 0671071246 معززي امير بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 89
51501601 09154919366 پسر ابتدايي 0671030841 يزداني ميثم بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 90
51501601 09153840183 پسر ابتدايي 0671061003 احمدي سيد مهدي بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 91
51501601 09153840183 پسر ابتدايي 0671027001 احمدي سيد مهدي بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 92
51501601 2286890 پسر ابتدايي 3612014811 کيخا ابوالفضل بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 93
51501601 2230988 پسر ابتدايي 0671027001 کيخا ابوالفضل بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 94
51501601 2230988 پسر ابتدايي 0671061224 شهرياني کيکانلو شايان بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 95
51501601 2230988 پسر ابتدايي 0671027001 شهرياني کيکانلو شايان بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 96
51501601 09385968556 پسر ابتدايي 671022725 سجادي مرتضي بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 97
51501601 2233092 پسر ابتدايي 0671027451 کريمي راد سيدامير حسين بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 98
51501601 2291377 پسر ابتدايي 0671055909 عفتي صادق بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 99
51501601 2230988 پسر ابتدايي 0671027001 عفتي صادق بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 100
51501601 2312388 پسر ابتدايي 0671050710 مهدي نژاد امير حسين بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 101
51501601 09153841945 پسر ابتدايي 0671061232 شهرياني کيکانلو شاهين بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 102
51501601 2230988 پسر ابتدايي 0671027001 شهرياني کيکانلو شاهين بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 103
51501601 09367848700 پسر ابتدايي 0671034065 باغچقي علي اصغر بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 104
51501601 2316906 پسر ابتدايي 067104552 بهشت آهنگ عرفان بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 105
51501601 2324213 پسر ابتدايي 0671038134 کوهي مبين بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 106
51501601 2249130 پسر ابتدايي 0671048937 پيل زور ابوالفضل بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 107
51501601 2225695 پسر ابتدايي 0926254626 زنگانه علي بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 108
51501601 2230988 پسر ابتدايي 0671027001 زنگانه علي بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 109
51501601 2225695 پسر ابتدايي 0671027001 زنگانه علي بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 110
51501601 2225695 پسر ابتدايي 0671027001 زنگانه علي بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 111
51501601 2262250 پسر ابتدايي 0670912417 حقاني مجيد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 112
51501601 2233092 پسر ابتدايي 0670872245 خواجوي سيد هادي بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 113
51501601 2230988 پسر ابتدايي 5240281459 الهي حبيب بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 114
51501601 2230988 پسر ابتدايي 5240281459 الهي حبيب بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 115
51501601 2230988 پسر ابتدايي 5240281459 الهي حبيب بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 116
51501601 2230988 پسر ابتدايي 5240281459 الهي حبيب بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 117
51501601 2230988 پسر ابتدايي 5240281459 الهي حبيب بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 118
51501601 2230988 پسر ابتدايي 0670884103 علي آبادي حسن علي بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 119
51501601 2230988 پسر ابتدايي 0670927635 پناهي ياشار بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 120
51501601 2225695 پسر ابتدايي 0670870358 علي آبادي محمد رضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 121
51501601 2225695 پسر ابتدايي 0670870358 علي آبادي محمد رضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 122
51501601 2225695 پسر ابتدايي 0670870358 علي آبادي محمد رضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 123
51501601 2225695 پسر ابتدايي 0670870358 علي آبادي محمد رضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 124
51501601 2230988 پسر ابتدايي 0670889369 رضايي رضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 125
51501601 2225695 پسر ابتدايي 0670889369 رضايي رضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 126
51501601 09159851648 پسر ابتدايي 0890589119 نجاتي فر علي رضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 127
51501601 2233978 پسر ابتدايي 0670753507 هجرتي احمد رضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 128
51501601 2233092 پسر ابتدايي 0925488836 احسانفر وحيد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 129
51501601 09155844075 پسر ابتدايي 0670846521 کوراني امير حسين بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 130
51501601 2241528 پسر ابتدايي 0670885649 بهمن مرتضي بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 131
51501601 2239266 پسر ابتدايي 0372160220 رضايي امير حسين بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 132
51501601 09158868130 پسر ابتدايي 5240318182 وحيدي عباس بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 133
51501601 2295819 پسر ابتدايي 0670819221 عزيزي هادي بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 134
51501601 2295819 پسر ابتدايي 0670819220 عزيزي هادي بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 135
51501601 09153840703 پسر ابتدايي 0670855499 حميدي ميکائيل بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 136
51501601 2286890 پسر ابتدايي 361141866 کيخا علي بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 137
51501601 2283370 پسر ابتدايي 0670863378 فريدي مهدي بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 138
51501601 09157742366 پسر ابتدايي 0670816078 رستمي سعيد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 139
51501601 2293493 پسر ابتدايي 0670816078 رستمي سعيد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 140
51501601 2293493 پسر ابتدايي 0670816078 رستمي سعيد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 141
51501601 09153862256 پسر ابتدايي 5910173162 صادقي مهدي بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 142
51501601 09153862256 پسر ابتدايي 5910173162 صادقي مهدي بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 143
51501601 09151861511 پسر ابتدايي 0670834580 رباني رضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 144
51501601 2260676 پسر ابتدايي 0670852422 جهاني امير حسين بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 145
51501601 2260676 پسر ابتدايي 0670852422 جهاني امير حسين بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 146
51501601 09158176913 پسر ابتدايي 0671006320 زارعي مجيد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 147
51501601 09158176913 پسر ابتدايي 0671006320 زارعي مجيد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 148
51501601 09158176913 پسر ابتدايي 0671006320 زارعي مجيد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 149
51501601 09158176913 پسر ابتدايي 0671006320 زارعي مجيد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 150
51501601 09155840940 پسر ابتدايي 0671009524 باغچيقي مهدي بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 151
51501601 09155840940 پسر ابتدايي 0671009524 باغچيقي مهدي بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 152
51501601 09353548857 پسر ابتدايي 0670986593 قليچي يردوقدي محمد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 153
51501601 09353548857 پسر ابتدايي 0670986593 قليچي يردوقدي محمد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 154
51501601 0670973769 پسر ابتدايي 0670973769 پارسا مهدي بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 155
51501601 0670973769 پسر ابتدايي 0670973769 پارسا مهدي بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 156
51501601 0915 پسر ابتدايي 0671012241 بلند ايرج امير حسين بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 157
51501601 0915 پسر ابتدايي 0671012241 بلند ايرج امير حسين بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 158
51501601 09355203407 پسر ابتدايي 0671018541 علي آبادي مهدي بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 159
51501601 09355203407 پسر ابتدايي 0671018541 علي آبادي مهدي بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 160
51501601 0915 پسر ابتدايي 0670987522 رادي هادي بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 161
51501601 0915 پسر ابتدايي 0670987522 رادي هادي بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 162
51501601 2324790 پسر ابتدايي 0670975141 مقدم نژاد مجيد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 163
51501601 2324790 پسر ابتدايي 0670975141 مقدم نژاد مجيد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 164
53722905 05856352098 پسر متوسطه 0820346993 ایزانلو سجاد مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 165
53722905 05856352098 پسر متوسطه 0820346993 ایزانلو سجاد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 166
53722905 05856352098 پسر متوسطه 0820346993 ایزانلو سجاد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 167
53722905 05856244978 پسر متوسطه 0820318019 برزگر مسلم شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 168
53722905 05856229736 پسر متوسطه 0820352810 نظری قربان شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 169
53722905 05856223464 پسر متوسطه 0820292850 زمانی جواد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 170
53722905 05856223464 پسر متوسطه 0820292850 زمانی جواد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 171
53722905 09391853448 پسر متوسطه 0820266000 حسین زاده پویان شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات خوشنویسی 172
53722905 05856235166 پسر متوسطه 0820309192 دردمه احسان شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 173
53722905 05856215224 پسر متوسطه 0823483871 مهاجر سعید شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 174
53722905 05856241708 پسر متوسطه 0820257125 هوشمند رضا شيروان مسابقات فرهنگی و ادبی مسابقات کتاب خوانی 175
51564901 2254994 دختر ابتدايي 0670967742 یزدانی پاقاعه المیرا بجنورد مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات نقاشی 176
51564901 2254994 دختر ابتدايي 0670946966 رحیمی مریم بجنورد مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات نقاشی 177
51564901 2254994 دختر ابتدايي 0670934331 اسدی فاطمه بجنورد مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات نقاشی 178
51564901 2254994 دختر ابتدايي 0670942782 مجردی فرشته بجنورد مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات نقاشی 179
51564901 2254994 دختر ابتدايي 0670957471 باقری فاطمه بجنورد مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات نقاشی 180
51564901 2254994 دختر ابتدايي 0670954462 محمدی مهدیه بجنورد مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات نقاشی 181
51501601 09362460661 پسر ابتدايي 0312919638 علائي محمد رضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 182
51501601 09362460661 پسر ابتدايي 0312919638 علائي محمد رضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 183
51501601 09362460661 پسر ابتدايي 0312919638 علائي محمد رضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 184
51501601 0936108384 پسر ابتدايي 0671040529 جواديان متين بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 185
51501601 0936108384 پسر ابتدايي 0671040529 جواديان متين بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 186
51501601 0915 پسر ابتدايي 06710916201 رنجبرکوران ترکيه جواد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 187
51501601 0915 پسر ابتدايي 06710916201 رنجبرکوران ترکيه جواد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 188
51501601 0915 پسر ابتدايي 06710916201 رنجبرکوران ترکيه جواد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 189
51501601 0915 پسر ابتدايي 06710916201 رنجبرکوران ترکيه جواد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 190
51501601 0915 پسر ابتدايي 0671014481 خوشرو عباس بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 191
51501601 0915 پسر ابتدايي 0671017535 الهي سعيد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 192
51501601 0915 پسر ابتدايي 0671495546 مقدسي پيمان بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 193
51501601 0915 پسر ابتدايي 092326341 ملک نيا معين بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 194
51501601 0915 پسر ابتدايي 092326341 ملک نيا معين بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 195
51501601 0915 پسر ابتدايي 0670916463 مجردي آرش بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 196
51501601 0915 پسر ابتدايي 0670916463 مجردي آرش بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 197
51501601 0915 پسر ابتدايي 0670935190 ظهيرنژاد سجاد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 198
51501601 01915 پسر ابتدايي 0670935190 ظهيرنژاد سجاد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 199
51501601 0915 پسر ابتدايي 0670896411 سرفراز مهران بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 200
51501601 0915 پسر ابتدايي 0670896411 سرفراز مهران بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 201
51501601 2292546 پسر ابتدايي 0670929824 فيروزه اي محمد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 202
51501601 0915 پسر ابتدايي 0670966444 نادري رضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 203
51501601 0915 پسر ابتدايي 0670917532 حسن دوست فرخاني قاسم بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 204
51501601 0915 پسر ابتدايي 0670961061 زارعي امير مهدي بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 205
51501601 0915 پسر ابتدايي 0670946451 زارعي امير مهدي بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 206
51501601 0915 پسر ابتدايي 0670915051 احمدي علي رضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 207
51501601 0915 پسر ابتدايي 0670938092 کوراني امير علي بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 208
51501601 0915 پسر ابتدايي 0670938092 کوراني امير علي بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 209
51501601 0915 پسر ابتدايي 0670961061 زارع امير حسين بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 210
51501601 0915 پسر ابتدايي 0670961061 زارع امير حسين بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 211
51501601 0915 پسر ابتدايي 0670961061 زارع امير حسين بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 212
51501601 0915 پسر ابتدايي 0670961061 زارع امير حسين بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 213
51501601 0915 پسر ابتدايي 4890503544 يوسفي محمد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 214
51501601 2320465 پسر ابتدايي 0670951110 مهناني مهيار بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 215
53751301 6228254 پسر متوسطه 0820381632 آزاد قدرت شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 216
53751301 6228254 پسر متوسطه 0820381632 آزاد قدرت شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 217
53751301 6228254 پسر متوسطه 0820381632 آزاد قدرت شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات انشاء نماز 218
53751301 6228254 پسر متوسطه 0820381632 آزاد قدرت شيروان مسابقات فرهنگی و ادبی مسابقات داستان 219
53751301 6228254 پسر متوسطه 0820381632 آزاد قدرت شيروان مسابقات فرهنگی و ادبی مسابقات مطالعه و تحقیق 220
53751301 6228254 پسر متوسطه 0820381632 آزاد قدرت شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های آوایی 221
53751301 6245116 پسر متوسطه 0820425818 ابراهیمی جواد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 222
53722905 05856241794 پسر متوسطه 0820308900 سیدی سید حمزه شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات خوشنویسی 223
53722905 05856351914 پسر متوسطه 0820334766 یزدانی محمود شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 224
53722905 05856232485 پسر متوسطه 0820353371 آسوده یاسین شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات خوشنویسی 225
53722905 05856232591 پسر متوسطه 0820335193 صفدری مهدی شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات خوشنویسی 226
53751301 6245116 پسر متوسطه 0820425818 ابراهیمی جواد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 227
53751301 6231087 پسر متوسطه 0820373362 اولیایی احمد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 228
57711802 05854243410 پسر متوسطه 5240204012 عزیزی حسن مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 229
57711802 09382365241 پسر متوسطه 5240197253 رحمانی محمد مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 230
57711802 09159783078 پسر متوسطه 5240212491 گوکلان امیر مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 231
57711802 09153849310 پسر متوسطه 5240208591 غلامیان حسن مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 232
57711802 09151896113 پسر متوسطه 5240218821 روحانی محمدمهدی مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 233
57711802 05854243410 پسر متوسطه 5240204012 عزیزی حسن مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 234
57711802 09159783078 پسر متوسطه 5240212491 گوکلان امیر مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 235
57711802 09153849310 پسر متوسطه 5240208591 غلامیان حسن مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 236
57711802 05854225313 پسر متوسطه 5240207674 شرافتی امید مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 237
57711802 09154531640 پسر متوسطه 5240234604 خرمنی احسان مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 238
57711802 09153849310 پسر پيش دانشگاهي 5240208591 غلامیان حسن مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 239
57711802 09158841013 پسر متوسطه 5240188254 رستمی محمد مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 240
57711802 09151896113 پسر متوسطه 5240218821 روحانی محمدمهدی مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 241
57711802 05854227694 پسر متوسطه 5240203504 پاکزاد محمد مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 242
57711802 05854224710 پسر متوسطه 5240211779 معمری محمد مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 243
57711802 09154531640 پسر متوسطه 5240234604 خرمنی احسان مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 244
51531006 2241447 دختر راهنمايي 0630358508 صفری نیلوفر بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 245
51531006 2241447 دختر راهنمايي 0670740918 صوفی مهلا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 246
51531006 2241447 دختر راهنمايي 0670708231 ضامنی زهره بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 247
51531006 2241447 دختر راهنمايي 0670748897 علیزاده سمیه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 248
51531006 2241447 دختر راهنمايي 0670748129 غلامی فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 249
51531006 2241447 دختر راهنمايي 0670714331 فرامرزی مهلا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 250
51531006 2241447 دختر راهنمايي 0670710083 فیروزه الناز بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 251
51531006 2241447 دختر راهنمايي 4271300772 کریمی فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 252
57711802 09336555961 پسر متوسطه 5240210578 هاشمی پور سیدحسن مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 253
51531006 2241447 دختر راهنمايي 0670744131 مفاخری فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 254
57711802 09159777017 پسر متوسطه 0850182611 وفایی امیر حسین مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 255
51549906 2259230 دختر راهنمايي 5910172263 آذری کبری بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 256
51531006 2241447 دختر راهنمايي 0640640885 موسوی ریحانه سادات بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 257
51531006 2241447 دختر راهنمايي 0670695785 میرفخرایی سیده مهدیه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 258
51531006 2241447 دختر راهنمايي 5240237220 وحیدی فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 259
51531006 2241447 دختر راهنمايي 0670693643 یزدانی فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 260
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670764736 آهن جان مینا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 261
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670806285 اصغری حدیثه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 262
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670714852 ایزانلو زکیه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 263
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670765473 ایزانلو فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 264
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670772291 ایزانلو فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 265
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670780170 ثامنی مقدم فائزه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 266
51549906 2259230 دختر راهنمايي 2050967543 رستگار محدثه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 267
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0671136331 علیزاده حدیثه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 268
51549906 2259230 دختر راهنمايي 5310116737 محمدی مقدم محدثه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 269
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670811262 رمضانیان سارا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 270
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670771635 روحانی بتول بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 271
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670771651 ریحانی نسرین بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 272
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670823732 شهنازی راضیه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 273
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670762296 عباس عاطفه بجنورد مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات احکام 274
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670770760 عفتی مدینه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 275
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670766054 قاسمی نسترن بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 276
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670703893 گواهی سعیده بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 277
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670754943 محزون زهرا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 278
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670859176 تقی زاده سکینه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 279
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670800356 جعفری زهرا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 280
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670787159 حسن زاده سحر بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 281
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670767344 حسین زاده زهرا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 282
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670765643 دلیر محدثه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 283
51549906 2259230 دختر راهنمايي 6350108825 دور اندیش صغری بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 284
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670756466 اسما علیان رویا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 285
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670799830 الهی ناهید بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 286
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670791121 امامی محدثه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 287
57711802 09153844750 پسر متوسطه 5240205272 فاخری مقدم رضا مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 288
57711802 09153849310 پسر متوسطه 5240208591 غلامیان حسن مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 289
57711802 05854225313 پسر متوسطه 5240207674 شرافتی امید مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 290
57711802 05854222273 پسر متوسطه 5240204462 صمدی محمدحسن مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 291
57711802 05854223578 پسر متوسطه 5240207811 دلداده رضا مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 292
57711802 05854222555 پسر متوسطه 5240195226 صابری ادیب مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 293
57711802 05854393418 پسر متوسطه 5240201463 فرشته مصطفی مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 294
57711802 05854223465 پسر متوسطه 5240212376 فخرفاطمی احمد مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 295
51564901 2254994 دختر ابتدايي 0670852163 پیشینیان فاطمه بجنورد مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات قرآئت قرآن 296
51564901 2254994 دختر ابتدايي 0750165952 کریمی زینب بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 297
51564901 2254994 دختر ابتدايي 0670854174 هاشمی منش سیده زهرا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 298
100062688 6247030 دختر متوسطه 0820370657 پهلوانی مهلا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 299
100062688 09374892011 دختر متوسطه 0820369500 امیری مقدم فریما شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 300
100062688 6233068 دختر متوسطه 0820373117 ایزانلو فاطمه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 301
100062688 6234574 دختر متوسطه 0820387711 باقری مراغه زهرا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 302
100062688 6228442 دختر متوسطه 0820390720 براتیان آناهیتا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 303
100062688 6220143 دختر متوسطه 0820363871 خاکسار مریم شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 304
100062688 6247280 دختر متوسطه 0820370169 دلیری راد فائزه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 305
100062688 6225174 دختر متوسطه 0820378801 رستاخیز فاطمه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 306
100062688 6243883 دختر متوسطه 0820366536 زارع اسما شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 307
100062688 6247354 دختر متوسطه 0820384704 سعائتی مقدم فاطمه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 308
100062688 6240690 دختر متوسطه 0820370215 شاکرد فاطمه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 309
100062688 09158889593 دختر متوسطه 0820368563 صادقی فرخنده محدثه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 310
100062688 6242136 دختر متوسطه 0820380334 صومی آسیه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 311
100062688 6247362 دختر متوسطه 0820363693 طالبی فاطمه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 312
100062688 6225735 دختر متوسطه 0820375081 طیبی نژاد محبوبه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 313
100062688 6228920 دختر متوسطه 0924537061 ظفرمند گیتی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 314
100062688 6243734 دختر متوسطه 0820375349 عدالت شیروان نجمه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 315
100062688 6242823 دختر متوسطه 0820379255 قربانیان عبد آباد سارا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 316
100062688 6248470 دختر متوسطه 0820371734 یزدانی پریسا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 317
100062688 6246489 دختر متوسطه 0820381764 ایزانلو زهره شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 318
100062688 6230283 دختر متوسطه 0820380059 ایزانلو سعیده شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 319
100062688 6241086 دختر متوسطه 0820377694 برات زاده حدیثه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 320
100062688 6234527 دختر متوسطه 0820365831 حسن زاده مقدم محدثه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 321
100062688 6241707 دختر متوسطه 0820367291 خردسال نرگس شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 322
100062688 6221533 دختر متوسطه 0820361461 داوری مریم شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 323
100062688 6241775 دختر متوسطه 0820382167 دلاور فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 324
100062688 6232399 دختر متوسطه 0820374679 روانبخش محدثه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 325
100062688 6228127 دختر متوسطه 0820390763 زعفرانلویی سعیده شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 326
100062688 6241844 دختر متوسطه 0820369926 زمانی فاطمه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 327
100062688 6228266 دختر متوسطه 0820374733 سبحانی نگین شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 328
100062688 6231966 دختر متوسطه 0820389676 شاکری مریم شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 329
100062688 6228736 دختر متوسطه 0820629529 شجاعی معصومه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 330
100062688 6245874 دختر متوسطه 0820363006 فاطمی پور غزاله شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 331
100062688 6219653 دختر متوسطه 0670723894 فرج زاده نسترن شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 332
100062688 6225148 دختر متوسطه 0820379530 محمدیان صبور فرناز شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 333
100062688 6236256 دختر متوسطه 0820379239 نظری حانیه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 334
100062688 6227324 دختر متوسطه 0820375497 کاظمی مهلا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 335
100062688 6225890 دختر متوسطه 0820376833 کشاورز آمنه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 336
100062688 6228612 دختر متوسطه 6350087879 جدی زهرا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 337
100062688 6220109 دختر متوسطه 0820381901 احمد زاده مهسا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 338
100062688 6223613 دختر متوسطه 0820371491 ارزمان زاده نگار شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 339
100062688 6228958 دختر متوسطه 0820380253 جعفرپسند زهرا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 340
100062688 6356493 دختر متوسطه 0820367052 روئین تن نرگس شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 341
100062688 6230672 دختر متوسطه 0820371939 زارع مریم شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 342
100062688 6231420 دختر متوسطه 0820388548 زرین کفش حدیثه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 343
100062688 6323289 دختر متوسطه 0820372846 زیبایی مهدیه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 344
100062688 09159789340 دختر متوسطه 0820371785 زیبایی مریم شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 345
100062688 6234997 دختر متوسطه 0820391751 سروری حدیثه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 346
100062688 09153851934 دختر متوسطه 0820373125 سینائیان فاطمه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 347
100062688 6229055 دختر متوسطه 0820380210 صابر زهرا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 348
100062688 6230405 دختر متوسطه 0820369837 محمد ابراهیم زاده آرزو شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 349
100062688 6221161 دختر متوسطه 0820372226 محمودی فاطمه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 350
100062688 6222581 دختر متوسطه 0820382183 مختاری مهسا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 351
100062688 09390453564 دختر متوسطه 0820375179 نیازی فاطمه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 352
100062688 6225319 دختر پيش دانشگاهي 0820284920 برزگر سمیرا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 353
100062688 09151890637 دختر پيش دانشگاهي 0820280356 اصغر زاده افسانه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 354
100062688 6235047 دختر پيش دانشگاهي 0820299936 ایزدی مسا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 355
100062688 6228127 دختر پيش دانشگاهي 0820233153 زعفرانلویی حبیبه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 356
100062688 6231729 دختر پيش دانشگاهي 0820264555 حسین زاده زینب شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 357
100062688 6249460 دختر پيش دانشگاهي 0820488755 حیدر پور بهینه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 358
100062688 6243694 دختر پيش دانشگاهي 0820293466 علی زاده الهه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 359
100062688 6226447 دختر پيش دانشگاهي 0820478318 کریمی پور سمانه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 360
100062688 6246059 دختر پيش دانشگاهي 0820336122 زارع آسیه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 361
100062688 6234946 دختر پيش دانشگاهي 0820268887 باستانی مهسا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 362
100062688 6228055 دختر متوسطه 0820290726 ارگی زهرا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 363
100062688 6232338 دختر پيش دانشگاهي 0820268879 سیدآبادی شادی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 364
100062688 6224115 دختر پيش دانشگاهي 0820262730 شاملو ملیحه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 365
100062688 09157731335 دختر متوسطه 0820274372 یاسایی معصومه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 366
100062688 6224115 دختر پيش دانشگاهي 0820262730 شاملو ملیحه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 367
100062688 09157731335 دختر پيش دانشگاهي 0820274372 یاسایی معصومه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 368
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670792519 ایزانلو زهره بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 369
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670793965 ایزانلو سمانه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 370
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670780073 پاکدامن فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 371
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670764205 وحدانی نرجس بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 372
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670772488 کریمی صدیقه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 373
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670746223 ایزانلو سکینه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 374
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670696595 پاداش نارگل بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 375
53722905 05856235860 پسر متوسطه 0820356883 وطندوست شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات نقاشی 376
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670793922 پایان عاطفه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 377
53722905 05856214275 پسر متوسطه 0820357901 علیزاده میلاد شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات نقاشی 378
53722905 05856463322 پسر متوسطه 0820358614 قربانپور حمید شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات نقاشی 379
53742506 05856235554 دختر متوسطه 0820342475 خالقی زهرا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 380
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670730327 پرهیزگار معصومه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 381
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670703400 جعفری فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 382
53742506 05856227579 دختر متوسطه 0820346460 مخیری فاطمه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 383
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670692131 جفا کش مینا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 384
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670733131 جفا کش هاجر بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 385
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670736686 جوشن پریسا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 386
53744002 6223707 پسر ابتدايي 0828788626 میرزایی محمد حسین شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 387
53742506 09158889727 دختر متوسطه 0820317214 رفعت گلثومه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 388
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670715174 خاکسار فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 389
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670698857 روحانی شهربانو بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 390
53742506 05856240094 دختر متوسطه 6350067894 محمد پور معصومه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 391
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670754730 شیردلان زهره بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 392
53742506 05856233442 دختر متوسطه 0820319406 عطایی مهسا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 393
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670746638 علیزاده فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 394
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0820399639 فرج زاده روژین بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 395
53742506 09362777250 دختر متوسطه 0820265241 عطایی زهره شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 396
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0750149477 قدیمی حدیث بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 397
53742506 05856351224 دختر متوسطه 0820348066 عیسی پور زهرا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 398
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670742007 محمد زاده محدثه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 399
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670553204 نامور مریم بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 400
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0019914873 نظری نیلوفر بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 401
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670711403 نوری فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 402
53735706 05856343775 دختر راهنمايي 082453021 اسماعیل پور مریم شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 403
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670749443 وحدانی زهرا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 404
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670712922 وحدانی ملیحه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 405
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0630402116 یزدانی زهرا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 406
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670762377 یزدانی سکینه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 407
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670744395 کاظمی سمیه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 408
53735706 05856343775 دختر راهنمايي 082453021 اسماعیل پور مریم شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 409
53735706 05856343775 دختر راهنمايي 082453021 اسماعیل پور مریم شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 410
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670705764 اسدی خدیجه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 411
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670782815 امانی الهام بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 412
53735706 05856343775 دختر راهنمايي 0820435074 امیری مهلا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 413
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670730580 ایزانلو فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 414
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670710369 ایزانلو مریم بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 415
53735706 05856343775 دختر راهنمايي 0820435074 امیری مهلا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 416
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670721735 خسروی فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 417
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670745685 ریحانی سمانه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 418
53735706 05856343775 دختر راهنمايي 0820435074 امیری مهلا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 419
51549906 2259230 دختر راهنمايي 067070709239 ریحانی فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 420
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670722774 سبحانی هانیه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 421
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670735795 قاسمی سحر بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 422
53735706 05856343775 دختر راهنمايي 0820435074 امیری مهلا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 423
53735706 05856343775 دختر راهنمايي 6350111729 عزیزی محدثه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 424
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670749672 قریکانلو فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 425
53735706 05856343775 دختر راهنمايي 6350111729 عزیزی محدثه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 426
53735706 05856343775 دختر راهنمايي 6350111729 عزیزی محدثه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 427
53735706 05856343775 دختر راهنمايي 6350111729 عزیزی محدثه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 428
53735706 05856343775 دختر راهنمايي 6350111729 عزیزی محدثه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 429
53735706 05856343775 دختر راهنمايي 6350111729 عزیزی محدثه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 430
53735706 05856343775 دختر راهنمايي 082426857 گل سیب زهرا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 431
53735706 05856343775 دختر راهنمايي 0820426857 گل سیب زهرا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 432
53735706 05856343775 دختر راهنمايي 0820426857 گل سیب زهرا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 433
53735706 05856343775 دختر راهنمايي 0820426857 گل سیب زهرا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 434
53735706 05856343775 دختر راهنمايي 0820426857 گل سیب زهرا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 435
53735706 05856343775 پسر راهنمايي 0820439274 پور جعفر دوین مجتبی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 436
53735706 05856343775 پسر راهنمايي 0820439274 پور جعفر دوین مجتبی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 437
53735706 05856343775 پسر راهنمايي 0820439274 پور جعفر دوین مجتبی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 438
53735706 05856343775 پسر راهنمايي 0820439274 پور جعفر دوین مجتبی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 439
53735706 05856343775 پسر راهنمايي 0820439274 پور جعفر دوین مجتبی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 440
53735706 05856343775 دختر راهنمايي 0820429041 باوفا معصومه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 441
53735706 05856343775 دختر راهنمايي 0820429041 باوفا معصومه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 442
53735706 05856343775 دختر راهنمايي 0820429041 باوفا معصومه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 443
53742506 05856225302 دختر متوسطه 0820324159 ابراهیم زاده زهرا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 444
53735706 05856343775 دختر راهنمايي 0820429041 باوفا معصومه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات انشاء نماز 445
53742506 05856225302 دختر متوسطه 0820359394 ببری رستم اباد زهرا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 446
53742506 05856226067 دختر متوسطه 0820359203 بذرگرقوچان عتیق راضیه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 447
53735706 05856343775 دختر راهنمايي 0820429041 باوفا معصومه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 448
53742506 05856225302 دختر متوسطه 0820420867 حیدری سودابه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 449
53735706 05856343775 پسر راهنمايي 0820413984 اکبری قاسم رضا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 450
53742506 05856225302 دختر متوسطه 0820322148 ذبیحی زهرا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 451
53735706 05856343775 پسر راهنمايي 0820413984 اکبری قاسم رضا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 452
53742506 09353536920 دختر متوسطه 0820338257 راستین سارا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 453
53735706 05856343775 پسر راهنمايي 0820413984 اکبری قاسم رضا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات انشاء نماز 454
53742506 09305333114 دختر متوسطه 0820314511 راه خسروانی شهلا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 455
53735706 05856343775 پسر راهنمايي 0820413984 اکبری قاسم رضا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 456
53742506 05856248922 دختر متوسطه 0820359017 رحیمی زینب شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 457
53742506 05856235105 دختر متوسطه 0820339075 رضایی راضیه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 458
53735706 05856343775 پسر راهنمايي 0820341673 ذوالفقاری داود شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 459
53742506 05856225302 دختر متوسطه 0820353450 زارع مرضیه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 460
53735706 05856343775 پسر راهنمايي 0820341673 ذوالفقاری داود شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 461
53742506 05856357822 دختر متوسطه 0820277444 زاهد تنسوان فاطمه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 462
53735706 05856343775 پسر راهنمايي 0820341673 ذوالفقاری داود شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات انشاء نماز 463
53742506 05856225302 دختر متوسطه 0820307467 زمانیان سحر شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 464
53735706 05856343775 پسر راهنمايي 0820341673 ذوالفقاری داود شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 465
53742506 05856225302 دختر متوسطه 6350052676 صداقت الهام شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 466
53735706 05856343775 دختر راهنمايي 0820405469 رجب زاده مهسا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 467
53735706 05856343775 دختر راهنمايي 0820405469 رجب زاده مهسا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 468
53742506 09353766648 دختر متوسطه 0820388841 عابدی الله اباد محدثه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 469
53735706 05856343775 دختر راهنمايي 0820405469 رجب زاده مهسا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 470
53742506 05856240297 دختر متوسطه 0820212113 عزیزی اعظم شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 471
53735706 05856343775 دختر راهنمايي 0820405469 رجب زاده مهسا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 472
53742506 05856225302 دختر متوسطه 0820348066 عیسی پور زهرا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 473
53735706 05856343775 دختر راهنمايي 0820405469 رجب زاده مهسا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 474
53742506 05856225302 دختر متوسطه 0820319546 قادری زاده ساناز شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 475
53735706 05856343775 دختر راهنمايي 0820405469 رجب زاده مهسا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات انشاء نماز 476
53742506 05856353498 دختر متوسطه 0820343773 کلاته عربی سحر شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 477
53742506 09151887714 دختر متوسطه 0820312975 محمدی مشهد طرقی زهرا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 478
53735706 05856343775 پسر راهنمايي .820424870 نجف پور مهدی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 479
53742506 09158885811 دختر متوسطه 0820338443 نوری شکوفه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 480
53735706 05856343775 پسر راهنمايي .820424870 نجف پور مهدی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 481
53735706 05856343775 پسر راهنمايي .820424870 نجف پور مهدی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 482
53742506 09157164877 دختر متوسطه 0820473812 وثوقی توپکانلو رقیه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 483
53735706 05856343775 پسر راهنمايي .820424870 نجف پور مهدی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 484
53742506 09157164877 دختر متوسطه 0820331155 یداللهی سمانه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 485
53735706 05856343775 پسر راهنمايي .820424870 نجف پور مهدی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 486
53735706 05856343775 دختر راهنمايي .820424870 نجف پور مهدی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 487
53742506 05856227999 دختر متوسطه 0820271578 حسینی اسکوئی زهرا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 488
53742506 09153872048 دختر متوسطه 0820328863 محسنی شکرانلو فائزه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 489
53735706 05856343775 پسر راهنمايي 0820413046 ناظمی سرچشمه مبین شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 490
53735706 05856343775 پسر راهنمايي 0820413046 ناظمی سرچشمه مبین شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 491
53735706 05856343775 پسر راهنمايي 0820413046 ناظمی سرچشمه مبین شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 492
53735706 05856343775 پسر راهنمايي 0820413046 ناظمی سرچشمه مبین شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات انشاء نماز 493
53735706 05856343775 پسر راهنمايي 0820413046 ناظمی سرچشمه مبین شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 494
53735706 05856343775 دختر راهنمايي 0820405469 رجب زاده مهسا شيروان مسابقات فرهنگی و ادبی مسابقات کتاب خوانی 495
51564901 2254994 دختر ابتدايي 0670812153 رحیمی طراقی مریم بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 496
51564901 2254994 دختر ابتدايي 0670812153 رحیمی طراقی مریم بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 497
51564901 2254994 دختر ابتدايي 0670829900 محمدی نوری جهان بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 498
51564901 2254994 دختر ابتدايي 0820456950 صابری مهدیه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 499
51564901 2254994 دختر ابتدايي 0670853135 رحمتی هدیه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 500
51564901 2254994 دختر ابتدايي 0670886361 حصاری کبری بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 501
53751301 05856245116 پسر متوسطه 0820425818 ابراهیمی جواد شيروان مسابقات فرهنگی و ادبی مسابقات مطالعه و تحقیق 502
53751301 05856245116 پسر متوسطه 0820425818 ابراهیمی جواد مانه و سملقان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های آوایی 503
53751301 05856231087 پسر متوسطه 0820373362 اولیایی بلقان احمد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 504
53751301 05856231087 پسر متوسطه 0820373362 اولیایی بلقان احمد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 505
53751301 05856245116 پسر متوسطه 0820373362 اولیایی بلقان امان اله شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 506
53751301 05856231087 پسر متوسطه 0820373362 اولیایی بلقان امان اله شيروان مسابقات فرهنگی و ادبی مسابقات مطالعه و تحقیق 507
53751301 05856231087 پسر متوسطه 0820373362 اولیایی بلقان امان اله شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات خوشنویسی 508
53751301 05856221244 پسر متوسطه 082388777 باقرزاده اوغاز آیدین شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 509
53751301 05856245116 پسر متوسطه 082388777 باقری آیدین شيروان مسابقات فرهنگی و ادبی مسابقات داستان 510
53751301 05856245116 پسر متوسطه 082388777 باقری آیدین شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات فیلم کوتاه 511
53751301 05856245116 پسر متوسطه 082388777 باقرزاده اوغاز آیدین شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های آوایی 512
53751301 05856221244 پسر متوسطه 0820425818 باقرزاده اوغاز آیدین شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های نمایشی 513
53751301 05856234104 پسر متوسطه 0820375683 بهجتی زوارم محمد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 514
53751301 05856234104 پسر متوسطه 0820375683 بهجتی زوارم محمد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 515
53751301 05856234104 پسر متوسطه 0820375683 بهجتی زوارم محمد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 516
53751301 05856234104 پسر متوسطه 0820375683 بهجتی زوارم محمد شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های آوایی 517
53751301 05856373445 پسر متوسطه 0820382711 تیزرو هادی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 518
53751301 05856373445 پسر متوسطه 0820382711 تیزرو هادی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 519
53751301 05856373445 پسر متوسطه 0820382711 تیزرو هادی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 520
53751301 05856373445 پسر متوسطه 0820382711 تیزرو هادی شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات خوشنویسی 521
53751301 05856219188 پسر متوسطه 0820364630 جاویدی انارکی پویا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 522
53751301 05856219188 پسر متوسطه 0820364630 جاویدی انارکی پویا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 523
53751301 05856219188 پسر متوسطه 0820364630 جاویدی انارکی پویا شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های آوایی 524
53751301 05856351703 پسر متوسطه 0820572144 حق بین رضا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 525
53751301 05856351703 پسر متوسطه 0820572144 حق بین رضا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 526
53751301 05856245116 پسر متوسطه 0820572144 حق بین رضا شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های آوایی 527
53751301 05856243197 پسر متوسطه 0820363138 حیدرزاده رحیم شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات انشاء نماز 528
53751301 05856243197 پسر متوسطه 0820363138 حیدرزاده رحیم شيروان مسابقات فرهنگی و ادبی مسابقات مطالعه و تحقیق 529
53751301 05856243197 پسر متوسطه 0820363138 حیدرزاده رحیم شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های آوایی 530
53751301 05856243197 پسر متوسطه 0820363138 حیدرزاده رحیم شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات خوشنویسی 531
53751301 05856246557 پسر متوسطه 0820380431 خالق زاده بیک رضا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 532
53751301 05856246557 پسر متوسطه 0820380431 خالق زاده بیک رضا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات انشاء نماز 533
53751301 05856246557 پسر متوسطه 0820380431 خالق زاده بیک رضا شيروان مسابقات فرهنگی و ادبی مسابقات شعر 534
53751301 05856246557 پسر متوسطه 0820380431 خالق زاده بیک رضا شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های آوایی 535
53751301 05856241939 پسر متوسطه 0820387177 خانی نژاد سرچشمه حسین شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 536
53751301 05856241939 پسر متوسطه 0820387177 خانی نژاد سرچشمه حسین شيروان مسابقات فرهنگی و ادبی مسابقات مطالعه و تحقیق 537
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670994685 احمدي مهديه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 538
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0671030442 ايزانلو حديثه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 539
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0671008722 پايدار فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 540
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670987352 پنجه کوبي فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 541
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670987352 پنجه کوبي فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 542
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670987352 پنجه کوبي فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 543
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0671019341 حصاري غزل بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 544
53751301 05856241939 پسر متوسطه 0820382711 خانی نژاد سرچشمه حسین شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های نمایشی 545
51510202 2258767 دختر ابتدايي 067086992 خاکسار فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 546
53751301 05856241939 پسر متوسطه 0820387177 خانی نژاد سرچشمه حسین شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات نقاشی 547
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670983683 دستاران زهرا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 548
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0430194269 رحماني زينب بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 549
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670973221 رسولي فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 550
53751301 05856643809 پسر متوسطه 0820380751 خسروخاز یونس شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 551
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0671003097 سعيدي فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 552
53751301 05856643809 پسر متوسطه 0820380751 خسروخاز یونس شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های نمایشی 553
51510202 2258767 دختر متوسطه 5240319294 سليماني نرگس بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 554
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670970077 عليزاده راضيه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 555
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670989538 وحداني سمانه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 556
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670981737 کوهستاني شيوا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 557
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0671452983 آغار فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 558
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670953229 ايزانلو فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 559
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0671011881 ايزانلو معصومه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 560
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0671000721 اکبرزاده مريم بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 561
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670985767 پرهيزگار ميترا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 562
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0671009877 پس افکند يگانه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 563
53751301 09383201467 پسر متوسطه 4580314689 رستگار محمد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 564
53751301 09383201467 پسر متوسطه 4580314689 رستگار محمد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 565
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0671014080 خوشرو زهرا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 566
53751301 09151891531 پسر متوسطه 0770216064 روستا وحید شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 567
51510202 2258767 دختر راهنمايي 0671092340 دستي مهسا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 568
53751301 09151891531 پسر متوسطه 0770216064 روستا وحید شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 569
53751301 05856245998 پسر متوسطه 0820370177 روشن دل هنامه محمد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 570
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0671009885 رباني زهرا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 571
53751301 05856243197 پسر متوسطه 0820370177 روشن دل هنامه محمد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 572
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670966509 رحمتي ليلا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 573
53751301 05856234907 پسر متوسطه 0924309253 سبحانی برجی سعید شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 574
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0671015613 زهرايي سيده محدثه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 575
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670978450 طاهري منفرد نرگس بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 576
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0671012959 مجرد زينب بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 577
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670981461 همتيراد نرگس بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 578
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0671017330 واحدي حديثه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 579
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0671043242 يزداني زهرا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 580
51438406 0585-7843340 دختر راهنمايي 0630340544 تاتار فاطمه بام و صفي اباد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 581
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670944335 احمدي فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 582
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670749672 قریکانلو فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 583
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670959261 احمدي نسترن بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 584
51510202 2258767 دختر ابتدايي 5000197232 اسپونتن فرد فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 585
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670922978 اسماعيليان فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 586
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670702064 محمدی نرجس بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 587
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670948357 امامي زهرا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 588
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670953296 امامي قوري دربند رويا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 589
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670680079 میرزایی زهره بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 590
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670896527 ايزانلو فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 591
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670933910 برات نيا نازنين بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 592
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670718300 نیر فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 593
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670980633 پرهيزگار محبوبه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 594
51510202 2258767 دختر ابتدايي 067093991 جعفري مريم بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 595
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670969745 جفاکش مقدم زينب بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 596
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670717861 وحدانی فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 597
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670964794 جوهر آذر بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 598
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670789720 یزدانی مریم بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 599
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0671065331 حقاني فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 600
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670847161 ارکی هاجر بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 601
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670958832 ذوالفقاري شکيلا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 602
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670974315 روحاني طاهره بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 603
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670708909 ایزانلو زهرا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 604
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670937630 شرافتي فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 605
51510202 2258767 دختر ابتدايي 06700923958 شفاهي حديثه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 606
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670714429 ایزانلو فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 607
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670940852 شيک تينا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 608
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670919756 عفتي مليحه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 609
51549906 2259230 دختر راهنمايي 5240227977 تقی زاده هاجر بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 610
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0671000251 قشلاقي سونيا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 611
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670873081 گواهي سپيده بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 612
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670653586 حصاری مریم بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 613
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670949868 محمدزاده بريمانلو مهديه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 614
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670960977 محمد نيا سمانه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 615
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670941212 نجفي ندا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 616
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670712418 ربانی زهرا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 617
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670939536 يزداني اسماء بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 618
51630802 05853363262 دختر ابتدايي 0670946591 رحمانی مهسا جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 619
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670930938 کمالي شيدا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 620
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670743496 رحیمی مریم بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 621
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670727555 شریفی زهرا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 622
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670751294 عمار لو مرضیه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 623
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670738281 غلامی محدثه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 624
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670733271 قشلاقی زینب بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 625
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670721931 میر سلیمانی عادله بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 626
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670725706 نودهی پریسا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 627
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670726095 نوری زهره بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 628
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670731153 هدایتی سمیه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 629
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670805262 پیرا زینب بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 630
51549906 2259230 دختر راهنمايي 6350118871 ترکانلو زهرا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 631
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670801356 جعفری زهرا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 632
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670721141 ایزانلو فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 633
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670768936 برات زاده زهرا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 634
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670777080 محمدی مریم بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 635
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670756598 وحدانی فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 636
53723008 6230967 دختر متوسطه 0820348211 رسولی فاطمه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 637
53723008 6232671 دختر متوسطه 093501007207 ابراهیمی مقدم فاطمه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 638
53723008 6224229 دختر متوسطه .0820352268 رحیمی عطیه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 639
53723008 09362539160 دختر متوسطه 0820358525 بابایی بهناز شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 640
53723008 09392965916 دختر متوسطه 0820318906 اسمعیل زاده عاطفه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 641
53723008 6232339 دختر متوسطه 0820355682 احمدی طاهره شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 642
33709 093666974581 پسر متوسطه 0630309299 کاظمی مهدی بام و صفي اباد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 643
100062688 6223613 دختر متوسطه 0820371491 ارزمان زاده نگار شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 644
100062688 6220109 دختر متوسطه 0820381901 احمد زاده مهسا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 645
100062688 6230672 دختر متوسطه 0820371939 زارع مریم شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 646
53751301 05856227822 پسر متوسطه 0820373036 صدقی شامیر هانی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 647
53751301 05856227822 پسر متوسطه 0820370177 صدقی شامیر هانی شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات داستان 648
53751301 05856227822 پسر متوسطه 0820373036 صدقی شامیر هانی شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات فیلم کوتاه 649
53751301 05856227822 پسر متوسطه 0820370177 صدقی شامیر هانی شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های آوایی 650
53751301 05856227822 پسر متوسطه 0820373036 صدقی شامیر هانی شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های نمایشی 651
53751301 05856245472 پسر متوسطه 0860522350 غلامی علی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 652
53751301 05856245472 پسر متوسطه 0860522350 غلامی علی شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات احکام 653
53751301 05856245998 پسر متوسطه 0860522350 غلامی علی شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات مطالعه و تحقیق 654
53751301 05856245472 پسر متوسطه 0860522350 غلامی علی شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های نمایشی 655
53751301 623322 پسر متوسطه 0820390615 قدرتی مهدی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 656
53751301 623322 پسر متوسطه 0820390615 قدرتی مهدی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 657
100026176 09351331278 پسر متوسطه 0820321885 عظیم زاده سجاد شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات طراحی 658
100026176 09361094954 پسر متوسطه 0820350923 هنر مند ابو الفضل شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 659
100026176 05856240466 پسر متوسطه 08200315087 نوروزیان رسول شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 660
53751301 05856241668 پسر متوسطه 0820369845 قدرتی سعید شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 661
53751301 05856241668 پسر متوسطه 0820369845 قدیمی سعید شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 662
53751301 05856241668 پسر متوسطه 0820369845 قدیمی سعید شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 663
53751301 05856234907 پسر متوسطه 0820364630 قدیمی سعید شيروان مسابقات فرهنگی و ادبی مسابقات مطالعه و تحقیق 664
53751301 05856243343 پسر متوسطه 0820374131 معصومی مقدم رضا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 665
53751301 05856243343 پسر متوسطه 0820374131 معصومی مقدم رضا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 666
53751301 05856241939 پسر متوسطه 0820374131 معصومی مقدم رضا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 667
53751301 05856243197 پسر متوسطه 0820374131 معصومی مقدم رضا شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های آوایی 668
53751301 05856243343 پسر متوسطه 0820374131 معصومی مقدم رضا شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات نقاشی 669
53751301 05856713680 پسر متوسطه 0820389269 مهرپور عباس شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 670
53751301 05856713680 پسر متوسطه 0820389269 مهرپور عباس شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 671
53751301 05856373445 پسر متوسطه 0820389269 مهرپور عباس شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های آوایی 672
53751301 05856373445 پسر متوسطه 0820389269 مهرپور عباس شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های نمایشی 673
53751301 05856228701 پسر متوسطه 0820378968 مینا حسین شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 674
53751301 05856227822 پسر متوسطه 0820378968 مینا حسین شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 675
53751301 05856227822 پسر متوسطه 0820378968 مینا حسین شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات داستان 676
53751301 05856228701 پسر متوسطه 0820378968 مینا حسین شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات مطالعه و تحقیق 677
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670768936 برات زاده زهرا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 678
53751301 05856228701 پسر متوسطه 0820378968 مینا حسین شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های آوایی 679
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670777080 محمدی مریم بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 680
53751301 09158890139 پسر متوسطه 0820374611 نظرپورسکه عیسی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 681
53751301 09151891531 پسر متوسطه 0820374611 نظرپورسکه عیسی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 682
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670756598 وحدانی فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 683
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670746223 ایزانلو سکینه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 684
53751301 09158890139 پسر متوسطه 0820374611 نظرپورسکه عیسی شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های آوایی 685
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670727679 منیری مقدم فا طمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 686
51564901 2254994 دختر ابتدايي 0670843121 ساجدی زهرا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 687
51564901 2254994 دختر ابتدايي 0670791301 اسدی طراقی لیلا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 688
51564901 2254994 دختر ابتدايي 0670923443 حاتمی سحر بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 689
51564901 2254994 دختر ابتدايي 0670925551 نجمی طراقی فائزه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 690
51564901 2254994 دختر ابتدايي 0670946354 خاکپور فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 691
51564901 2254994 دختر ابتدايي 0670923893 نعمتی فائزه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 692
51564901 2254994 دختر ابتدايي 0670967742 یزدانی پاقاعه المیرا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 693
51564901 2254994 دختر ابتدايي 0750185082 کریمی نرگس بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 694
51564901 2254994 دختر ابتدايي 0670931764 حاتمی باز خانه هانیه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 695
51564901 2254994 دختر ابتدايي 0926325477 جعفری نیلوفر بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 696
51564901 2254994 دختر ابتدايي 0670955027 سعیدی تکتم بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 697
51564901 2254994 دختر ابتدايي 0670943071 حسن زاده زینب بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 698
51564901 2254994 دختر ابتدايي 0670956090 حسن زاده نرگس بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 699
100063669 2220498 پسر ابتدايي 0780931221 شجاعی سینا بجنورد مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات قرآئت قرآن 700
100063669 2325343 پسر ابتدايي 0670850624 نصیری علی اکبر بجنورد مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات قرآئت قرآن 701
100063669 2248199 پسر ابتدايي 5240262861 مجردی علی بجنورد مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات قرآئت قرآن 702
100063669 09153841714 پسر ابتدايي 670823015 خسروی خواجه ها الیاس بجنورد مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات قرآئت قرآن 703
100063669 2283542 پسر ابتدايي 0670820903 رضایی حسن بجنورد مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات قرآئت قرآن 704
100063669 09159856602 پسر ابتدايي 0670898945 شیردل امیررضا بجنورد مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات قرآئت قرآن 705
100063669 2315627 پسر ابتدايي 0670878812 نوروزی مبین بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 706
51500703 2232317 پسر ابتدايي 0670840804 رضائیان میلاد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 707
51500703 2222374 پسر ابتدايي 0670844292 شفیعی مهدی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 708
51500703 2222374 پسر ابتدايي 0670840804 عفتی پویا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 709
51600602 3224959 پسر ابتدايي 4580391667 رحمانیان محمدصادق جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 710
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670685798 براتی لیلا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 711
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670698350 قائمی لیلا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 712
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670696269 ابرا هیم زاده خدیجه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 713
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670764019 پیرا ملیحه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 714
51549906 2259230 دختر راهنمايي 06707738824 تقی زاده فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 715
100063669 2220498 پسر ابتدايي 0780931221 شجاعی سینا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 716
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670764728 اکبر زاده محدثه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 717
100063669 2248199 پسر ابتدايي 5240262861 مجردی علی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 718
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670713937 شادکام میترا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 719
100063669 2325343 پسر ابتدايي 0670850624 نصیری علی اکبر بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 720
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670733271 قشلاقی مقدم زینب بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 721
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670707112 محمدی معصومه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 722
100063669 09153841714 پسر ابتدايي 0670823015 خسروی خواجه ها الیاس بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 723
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670721931 میر سلیمانی عادله بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 724
51549906 2259230 دختر راهنمايي 07500150718 نورانی اکرم بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 725
100063669 2283542 پسر ابتدايي 0670820903 رضایی حسن بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 726
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670726184 رحیمی زهرا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 727
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670714151 دیر باز زینب بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 728
100063669 2315627 پسر ابتدايي 0670878812 نوروزی مبین بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 729
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670747211 علیزاده معصومه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 730
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670742716 فریدی فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 731
100063669 09151866833 پسر ابتدايي 0670993298 رمضان پور هانی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 732
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670697702 محمدی زهرا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 733
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670753149 ایزانلو اسمر بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 734
100063669 2246409 پسر ابتدايي 0770287964 لایق حصاری علی محمد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 735
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670918725 ایزانلو زهره بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 736
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670833002 صالحی زهرا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 737
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670760188 صدقی مهلا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 738
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670714038 غلامی عاطفه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 739
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670641571 فدایی کبری بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 740
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0820423432 فرهادیان هاجر بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 741
100063669 2320450 پسر ابتدايي 0670896071 ظهیری نسب امین بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 742
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0820408050 ولی پور فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 743
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670723495 کلاته راضیه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 744
100063669 2316431 پسر ابتدايي 0670909475 فلاح پیام بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 745
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670714429 ایزانلو فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 746
100063669 2220498 پسر ابتدايي 0780931221 شجاعی سینا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 747
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0630451516 اسماعيلي يگانه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 748
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670764728 اکبر زاده محدثه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 749
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670743496 رحیمی مریم بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 750
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670886221 امين مهلا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 751
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670705561 ریحانی ملیحه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 752
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670751294 عمار لو مرضیه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 753
100063669 2320675 پسر ابتدايي 0670894508 دلاور نیما بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 754
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670882690 باغچقي آمنه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات انشاء نماز 755
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0750150718 نورانی اکرم بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 756
51510202 2258767 دختر ابتدايي 5240291446 جعفري فريبا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 757
100063669 2264638 پسر ابتدايي 5910196261 کاظمی کامران بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 758
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670739790 ایزانلو مریم بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 759
100063669 2247545 پسر ابتدايي 0670993409 موسوی سید سلمان بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 760
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670714429 ایزانلو فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 761
100063669 2310405 پسر ابتدايي 0670891215 آدینه پور حسام بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 762
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670733271 قشلاقی مقدم زینب بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 763
100063669 09157504872 پسر ابتدايي 0372882366 مهدوی پور احمد رضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 764
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670805262 پیرا زینب بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 765
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670727679 منیری مقدم فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 766
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0820503363 جمالي سرخ رو صغرا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 767
100063669 2233971 پسر ابتدايي 0671007521 گریوانی علی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 768
51549906 2259230 دختر راهنمايي 6350118871 ترکانلو زهرا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 769
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670902039 حق شناس سميه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 770
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670830054 دستي ماهواره بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 771
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670768936 برات زاده زهرا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 772
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0750150718 نورانی اکرم بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 773
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670900990 رمضاني آروز بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 774
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670884064 ساجدي سکينه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 775
51549906 2259230 دختر راهنمايي 0670767344 حسین زاده زهرا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 776
100063669 2324230 پسر ابتدايي 0670831816 احسانی مقدم جواد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 777
100063669 2316431 پسر ابتدايي 0670986046 فلاح پارسا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 778
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670884064 ساجدي سکينه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 779
100063669 09158603614 پسر ابتدايي 0950260118 محزونی سینا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 780
100063669 2320331 پسر ابتدايي 0670975362 هادی پور امیر محمد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 781
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670903809 صفري فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 782
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670839116 فدائي فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 783
100063669 2233971 پسر ابتدايي 0671007521 گریوانی علی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 784
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670876783 فيض روح بخش زهرا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 785
100063669 2231993 پسر ابتدايي 0671013629 وحدانی رشوانلویی پویان بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 786
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670904228 قرباني مهسا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات انشاء نماز 787
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670904228 قرباني مهسا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات انشاء نماز 788
100063669 2246409 پسر ابتدايي 0770287964 لایق حصاری علی محمد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 789
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670879797 محمدي شقايق بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 790
100063669 2251717 پسر ابتدايي 0670933163 حاتمی امیر محمد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 791
51510202 22578768 دختر ابتدايي 0670889148 محمدي فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 792
100063669 2316769 پسر ابتدايي 0670921114 حسین زاده سعید بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 793
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670869481 هوشيار خطاب زهرا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 794
100026176 6247160 پسر متوسطه 0820327670 رمضانی میلاد شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات احکام 795
100063669 2325343 پسر ابتدايي 0670850624 نصیری علی اکبر بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 796
100026176 6231631 پسر متوسطه 0820335010 رشید سید حامد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 797
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670881600 وحيدي سيما بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 798
100063669 09158874739 پسر ابتدايي 0024350079 محمد زاده سامان بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 799
100026176 6235187 پسر پيش دانشگاهي 0820285439 حشمتی محمود شيروان مسابقات فرهنگی و ادبی مسابقات کاریکاتور 800
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670912174 يزداني زهرا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 801
100063669 09159857195 پسر ابتدايي 0671026216 ارزمانی رضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 802
100026176 6242712 پسر پيش دانشگاهي 0860405400 بهادری قوچان هومن شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات شعر 803
100063669 2321567 پسر ابتدايي 0670984264 اسماعیلی شایان بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 804
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670922161 اصغري اناهيتا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 805
100063669 2320171 پسر ابتدايي 0671021583 الهامی مهران بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 806
100063669 09158118057 پسر ابتدايي 0671016652 اکرمی محمد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 807
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670921777 امامي قوري دربند شقايق بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 808
100063669 09155845747 پسر ابتدايي 0670998885 بوستانی حسین بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 809
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670936081 اميني شهر با نو بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 810
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0926075209 تيموري پايين ده شيما بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 811
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670871087 جاويد فر زهره بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 812
100063669 2241788 پسر ابتدايي 0670977071 درتومی کنعان بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 813
100063669 2230491 پسر ابتدايي 0670993808 علی پور سالار بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 814
100063669 2412012 پسر ابتدايي 0670960705 شادمهر علی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 815
51510202 2258767 دختر ابتدايي 06700888206 جفاکش مقدم فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 816
100063669 2232254 پسر ابتدايي 0926458061 لایق حصاری مصطفی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 817
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670878685 حقاني مهديه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 818
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670917079 حميدي سليمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 819
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670912107 خاکپور زهرا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 820
51547500 05842259488 پسر ابتدايي 0670824100 صمدی محمد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 821
51525601 2227114 دختر راهنمايي 0670706914 شيرمحمدي ليلا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 822
51547500 05842259488 پسر ابتدايي 0670881996 حامدی علی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات انشاء نماز 823
51547500 05842259488 پسر ابتدايي 0670875902 اکبرزاده مهدی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 824
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670885924 رحيمي مريم بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 825
51510202 2258767 دختر ابتدايي 06700835900 شرافتي نرگس بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 826
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670914975 عفتي زينب بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 827
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670877621 علي زاده رويا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 828
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670990973 عليزاده فائزه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 829
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670908517 مجرد جواهر بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 830
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0820492523 محسني مقدم مهسا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 831
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670940631 محمدي راضيه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 832
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0024872628 مدرس هديه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 833
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670810509 مقيمي زهرا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 834
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670914487 نوروزپور سارا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 835
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670884537 وليزاده مهسا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 836
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670902241 کوهستاني ايدا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 837
57627202 2231605 پسر ابتدايي 670824021 ابراهيميان چاپشلو شهروز بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 838
53736001 05856224650 دختر ابتدايي 0820562734 داغستانی مطهره شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 839
53736001 05856225945 دختر ابتدايي 0820502091 مظلوم مهدیس شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 840
53736001 05856224650 دختر ابتدايي 0820459828 صفی اله پورسرچشمه اسما شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 841
53736001 09151888399 دختر ابتدايي 0820477834 دادمند فائزه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 842
53736001 05856224650 دختر ابتدايي 0820458902 اسپیکینی فاطمه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 843
51525601 2222602 دختر راهنمايي 0670762814 اصلاني نسرين بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 844
51525601 2222602 دختر راهنمايي 06707807388 حسني محدثه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 845
51525601 2222602 دختر راهنمايي 06707807388 حسني محدثه بجنورد مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های نمایشی 846
51525601 2222602 دختر راهنمايي 06707807388 حسني محدثه بجنورد مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های تجسمی 847
51525601 2222602 دختر راهنمايي 0670791008 حصاري ارزو بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 848
51525601 2222602 دختر راهنمايي 00670770558 حصاري زهرا بجنورد مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های نمایشی 849
51525601 2222602 دختر راهنمايي 00670770558 حصاري زهرا بجنورد مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های آوایی 850
51525601 2222602 دختر راهنمايي 00670770558 حصاري زهرا بجنورد مسابقات فرهنگی و ادبی مسابقات شعر 851
51525601 2222602 دختر راهنمايي 0670989861 حصاري فاطمه بجنورد مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های نمایشی 852
51525601 2222602 دختر راهنمايي 0670824852 حصاري نازنين بجنورد مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های نمایشی 853
51525601 2222602 دختر راهنمايي 0670777846 حصاري نگين بجنورد مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های نمایشی 854
51525601 2222602 دختر راهنمايي 0670776262 حصاري ياسمن بجنورد مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های نمایشی 855
51525601 2222602 دختر راهنمايي 0670776262 حصاري ياسمن بجنورد مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات خوشنویسی 856
51525601 2222602 دختر راهنمايي 0670791385 حصاري ياسمن بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 857
51525601 2222602 دختر راهنمايي 00670791385 حصاري ياسمن بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 858
51525601 2222602 دختر راهنمايي 00670791385 حصاري ياسمن بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 859
51525601 2222602 دختر راهنمايي 00670791385 حصاري ياسمن بجنورد مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های نمایشی 860
51525601 2222602 دختر راهنمايي 00670791385 حصاري ياسمن بجنورد مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های آوایی 861
51525601 2222602 دختر راهنمايي 0670788600 درتومي زهره بجنورد مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های نمایشی 862
51525601 2222602 دختر راهنمايي 0670788600 درتومي زهره بجنورد مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های آوایی 863
51525601 2222602 دختر راهنمايي 0670788600 درتومي ز.هره بجنورد مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات نقاشی ایرانی 864
51525601 2222602 دختر راهنمايي 0670788600 درتومي زهره بجنورد مسابقات فرهنگی و ادبی مسابقات شعر 865
51525601 2222602 دختر راهنمايي 0670788600 درتومي زهره بجنورد مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات شعر 866
53740809 05856221065 دختر متوسطه 0820368970 احمدی سمانه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 867
53740809 05856228958 دختر متوسطه 0820337724 جعفرپسند نسرین شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 868
51812201 4273321 پسر راهنمايي 5240224201 محمدی علی مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 869
51812201 4272433 پسر راهنمايي 0670714798 معماری علی مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 870
51812201 4273122 پسر راهنمايي 5240252963 دوست محمدی علی مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 871
51812201 4275122 پسر راهنمايي 5240243026 ارزمانی مجید مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 872
51812201 4273122 پسر راهنمايي 0670741371 قربانی یاسر مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 873
51812201 4272433 پسر راهنمايي 5240227640 آهن پوش مهدی مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 874
51812201 4273122 پسر راهنمايي 0670701637 ذوالفقاری مسعود مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 875
51812201 09159844907 پسر ابتدايي 0670976891 قلیچی سالار مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 876
51812201 4274124 دختر ابتدايي 5240313067 بهارورانلو سارا گرمه مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 877
51812201 4274120 دختر ابتدايي 0670921051 بهلولی زهرا مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 878
51812201 09159844283 دختر ابتدايي 5240315043 صالح آبادی فاطمه مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 879
51812201 09159857162 دختر ابتدايي 5240345406 عباسی مهلا مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 880
51812201 4274112 دختر ابتدايي 5240270449 براتی معصومه مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 881
51803101 09159844907 پسر ابتدايي 0670976891 قلیچی سالار مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 882
51803101 4274124 دختر ابتدايي 5240313067 بهارورانلو سارا مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 883
51803101 09159844283 دختر ابتدايي 5240315043 صالح آبادی فاطمه مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 884
51803101 09159857162 دختر ابتدايي 5240345406 عباسیان مهلا مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 885
51803101 4274112 دختر ابتدايي 5240270449 براتی معصومه مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 886
51803101 09159857016 پسر ابتدايي 5240285454 نبوی مهدی مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 887
51803101 09154088894 پسر ابتدايي 5240280509 رضایی میلاد مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 888
51803101 09159844907 پسر ابتدايي 0670976891 قلیچی سالار مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 889
51803101 4274124 دختر ابتدايي 5240313067 بهارورانلو سارا مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 890
51803101 4274120 دختر ابتدايي 0670921051 بهلولی زهرا مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 891
51803101 09159844283 دختر ابتدايي 5240315043 صالح آبادی فاطمه مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 892
51803101 09159857162 دختر ابتدايي 5240345406 عباسیان مهلا مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 893
51803101 09157796826 پسر ابتدايي 5240274290 اسد زاده محمد مهدی مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 894
51803101 09154088894 پسر ابتدايي 5240280509 رضایی میلاد مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 895
53743901 05856231644 دختر پيش دانشگاهي 0820480061 شیر محمد زاده اسما ء شيروان مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات احکام 896
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0880347295 سید آ بادی اکرم شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 897
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0023681772 سلیمانی حنانه … شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 898
53728800 6351163 پسر راهنمايي 0820454230 ايزانلو یونس شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 899
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0820470201 قربانی سکینه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 900
53728800 6351163 پسر راهنمايي 0820362123 ايزانلو توحید شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 901
53728800 6351163 پسر راهنمايي 0820429848 علی زاده ناصر شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 902
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0820478741 عطاردی زهرا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 903
53728800 6351163 پسر راهنمايي 0820430668 ولی زاده امیرحسین شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 904
53728800 6351163 پسر راهنمايي 0820445770 رحیمی حسین شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 905
53728800 6351163 پسر راهنمايي 0820447145 خاکسارمقدم رضا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 906
53728800 6351163 پسر راهنمايي 0820447145 خاکسارمقدم رضا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 907
53728800 6351163 پسر راهنمايي 0820442925 آوازه عبداله شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 908
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0820461679 علیزاده نگین شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 909
53728800 6351163 پسر راهنمايي 0820442925 آوازه عبداله شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 910
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0820476617 محمدی زهره شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 911
53728800 6351163 پسر راهنمايي 0820454214 برزگر محمد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 912
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0820482706 کیوان نسترن شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 913
53728800 6351163 پسر راهنمايي 0820454214 برزگر محمد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 914
53728800 6351163 پسر راهنمايي 0820425087 نوروززاده حسین شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 915
53728800 6351163 پسر راهنمايي 0820452041 فرهمند مهراب شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 916
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0820484075 دهقان مریم شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 917
53728800 6351163 پسر راهنمايي 0820419001 خوش کردار محمد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 918
53728800 6351163 پسر راهنمايي 0820434469 سیدی رضا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 919
53728800 6351163 پسر راهنمايي 5240226830 شعبانی مجید شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 920
53728800 6351163 پسر راهنمايي 0820450200 شیری حسن شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 921
53728800 6351163 پسر راهنمايي 0820450200 شیری حسن شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 922
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0820480541 قاسم زاده فاطمه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 923
51547500 05842259488 پسر ابتدايي 0670830941 براتزاده مرتضی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 924
53728800 6351163 پسر راهنمايي 0828889633 غائبی رحیم شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 925
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0820499684 کمالی مبینا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 926
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0820499684 کمالی مبینا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 927
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0820499684 کمالی مبینا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 928
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0820501298 ایزانلو راضیه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 929
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0820518506 اقبالی فائزه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 930
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0820506842 رحیمیان نسترن شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 931
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0820513482 نظری نیلوفر شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 932
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0820524069 قاسمیان فاطمه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 933
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0820521371 قربانی مهدیس شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 934
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0820541362 ریاضی مبینا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 935
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0670957968 زوارزاده مبینا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 936
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0820515027 قدیمی مهلا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 937
51525601 2222602 دختر راهنمايي 0430147414 درتومي سارا بجنورد مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های نمایشی 938
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0820538671 نفس نژاد مهدیه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 939
51525601 2222602 دختر راهنمايي 0430147414 درتومي سارا بجنورد مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های آوایی 940
51525601 2222602 دختر راهنمايي 0670803732 درتومي فاطمه بجنورد مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های نمایشی 941
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0820515256 افشین زهرا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 942
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0820536237 رمضان پور مبینا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 943
51525601 2222602 دختر راهنمايي 0670771589 درخشان راضيه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 944
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0820519901 صادق پور زهرا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 945
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670741420 آذرنگ زهرا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 946
51525601 2222602 دختر راهنمايي 0670771589 درتومي راضيه بجنورد مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های نمایشی 947
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670859311 آذرنگ فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 948
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0820513482 نظری نیلوفر شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 949
51525601 2222602 دختر راهنمايي 0670811947 رازقي فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 950
51525601 2222602 دختر راهنمايي 0670811947 رازقي فاطمه بجنورد مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات هنر های نمایشی 951
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0820538671 نفس نژاد مهدیه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 952
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670815802 ايزانلو مينا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 953
51525601 2222602 دختر راهنمايي 0670811947 رازقي فاطمه بجنورد مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات خوشنویسی 954
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0820524069 قاسمیان فاطمه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 955
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0820501298 ایزانلو راضیه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 956
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0023681772 سلیمانی حنانه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 957
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670929980 اکبر زاده آمنه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 958
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670857394 اکبر زاده طاهر ه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 959
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670855812 بيان فر سميه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 960
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670824321 پاداش ناهيد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 961
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 08204742231 اشعری سعیده شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 962
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670843891 پارسائي فر نگين بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 963
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0820470325 چاه ستاره هانیه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 964
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0820476617 محمدی زهره شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 965
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670838942 پيش دست نيلو فر بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 966
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670838942 پيش دست نيلو فر بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 967
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0880347295 سید آبادی اکرم شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 968
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670838942 پيش دست نيلو فر جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 969
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670862584 حسن زاده مژگا ن بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 970
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0820497282 گل زاده فاطمه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 971
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670861022 حميدي فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 972
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670847089 زعفرا نلوئي زهرا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 973
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0820492930 جهانگیری طلیعه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 974
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0820499749 باقری کوثر شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 975
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 5220272578 عباسیان فاطمه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 976
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0820513482 نظری نیلو فر شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 977
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0820538671 نفس نژاد مهدیه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 978
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0820523216 تقی زاده سمانه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 979
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0820541362 ریاضی مبینا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 980
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0820515027 قدیمی مهلا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 981
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0820536237 رمضان پور مبینا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 982
53743901 05856231644 دختر ابتدايي 0820519677 سیاح مولود شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 983
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670822744 عزيزي سحر بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 984
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670838659 عمراني زهرا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 985
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670855316 ناطق زينب بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 986
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670822231 وحداني فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 987
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670000877085 ولي پور فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 988
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670916315 يزداني زينب بجنورد مسابقات فرهنگی و ادبی مسابقات احکام 989
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670838039 کمالي گلثوم بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 990
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670816426 فيضي کلاته سحر بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 991
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670931871 قرباني نسب فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 992
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670895733 زعفرانلوئي فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 993
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670862363 مقيمي فرزانه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 994
51510202 2258767 دختر ابتدايي 06700919705 جفاکش مقدم زينب بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 995
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670972411 سليماني رضااباد نسيم بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 996
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670972411 سليماني رضااباد نسيم بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 997
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670963739 فردين فاطمه بجنورد مسابقات فرهنگی و ادبی مسابقات نهج البلاغه 998
51608903 3225583 دختر راهنمايي 0750165030 شاهوردي محدثه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 999
51608903 3223582 دختر راهنمايي 0750176164 صالحي مرضيه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1000
51608903 3225910 دختر راهنمايي 0750114290 باقري زهرا جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1001
51608903 3222295 دختر راهنمايي 0750162856 محمد پور زهرا جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1002
51608903 9382214484 دختر راهنمايي 0750171782 محمدي ثاني مهسا جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1003
51608903 3223475 دختر راهنمايي 0750203757 موسوي ثاني فاطمه سادات جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1004
51608903 3226538 دختر راهنمايي f024815240 حيدري فاطمه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1005
51608903 3226156 دختر راهنمايي 0750158451 طالب پور مينا جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1006
51608903 3223491 دختر راهنمايي 4580372506 مؤمني دنيا جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1007
51608903 09153853655 دختر راهنمايي 0750184604 پوررجب ليلا جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1008
51608903 3224315 دختر راهنمايي 2020816040 جاجرمي زهرا جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1009
51608903 3224666 دختر راهنمايي 0022655239 محولاتي فاطمه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1010
51608903 322 دختر راهنمايي 0750157828 پاكزاد فاطمه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1011
51608903 3226461 دختر راهنمايي f024815297 سعيدي بي بي مريم جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1012
51608903 9127116310 دختر راهنمايي 0750169044 محمد پور زهرا جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1013
51608903 3223501 دختر راهنمايي 0750159685 ايزدي جاجرم مريم جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1014
51608903 3227749 دختر راهنمايي 0670722332 ابراهيمي منفرد محدثه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1015
100026176 05856693239 پسر پيش دانشگاهي 0820287539 حسن زاده امین شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1016
100026176 6226855 پسر متوسطه 0820324949 رمضانی قویدل مرتضی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1017
100026176 6226855 پسر متوسطه 0820324949 رمضانی قویدل مرتضی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1018
100026176 05856226855 پسر متوسطه 0820324949 رمضانی قویدل مرتضی شيروان مسابقات فرهنگی و ادبی مسابقات کاریکاتور 1019
100026176 05856226855 پسر متوسطه 0820324949 رمضانی قویدل مرتضی شيروان مسابقات فرهنگی و ادبی مسابقات کاریکاتور 1020
53701701 05856247162 پسر ابتدايي 0825049010 برزویی محمد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1021
53701701 05856247162 پسر ابتدايي 0825049010 برزویی محمد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1022
53701701 05856247237 پسر ابتدايي 0925835341 غلامی مصطفی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1023
53701701 05856247712 پسر ابتدايي 082047770 التماسی علی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1024
53701701 05856226541 پسر ابتدايي 0820474924 جوان احمد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1025
53701701 05856230177 پسر ابتدايي 0820450735 علی خان زاده مهدی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1026
53701701 05856244536 پسر ابتدايي 0820466522 شعبانی محمد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1027
53701701 09358179842 پسر ابتدايي 0820473171 مهماندوست امیر حسین شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1028
53701701 06389014891 پسر ابتدايي 0820482633 سعادتمند علیرضا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1029
53701701 05856247311 پسر ابتدايي 0820464831 رمضانی مهرداد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1030
53722905 09151897357 پسر متوسطه 0820349836 حاتم زاده اسماعیل شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1031
100062688 6240810 دختر متوسطه 0770216668 اکرمیان فرد سمیه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1032
100062688 6241086 دختر متوسطه 0820377694 برات زاده حدیثه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1033
100062688 6228612 دختر متوسطه 6350087879 جدی زهرا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1034
100062688 6221533 دختر متوسطه 0820361461 داوری مریم شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1035
100062688 6228127 دختر متوسطه 0820390763 زعفرنلوئی سعیده شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1036
100062688 6232399 دختر متوسطه 0820374679 روانبخش محدثه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1037
100062688 6241844 دختر متوسطه 0820369926 زمانی فاطمه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1038
100062688 6247030 دختر متوسطه 0820370657 پهلوانی مهلا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1039
100062688 6221966 دختر متوسطه 0820389676 شاکری مریم شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1040
100062688 6245874 دختر متوسطه 0820363006 فاطمی پور غزاله شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1041
100062688 6233143 دختر متوسطه 0820374660 فرهادی فائزه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1042
100062688 6214182 دختر متوسطه 0820572071 مهدی پور آرزو شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1043
100062688 6227324 دختر متوسطه 0820375497 کاظمی مهلا شيروان مسابقات فرهنگی و ادبی مسابقات نهج البلاغه 1044
51617201 05853222383 دختر متوسطه 0750132140 ادهمی فاطمه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1045
51617201 05853222383 دختر متوسطه 0670674176 وحید فاطمه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1046
51617201 05853222383 دختر متوسطه 075 0102683 محمد پورتنها فاطمه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1047
51617201 05853222383 دختر متوسطه 0750153482 ایمان پورکیکانلو عاطفه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1048
51617201 05853222383 دختر متوسطه 0750118504 سلمانی شهربانو جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1049
51617201 05853222383 دختر متوسطه 0750096888 شعبانی زینب جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1050
51617201 05853222383 دختر متوسطه 0750139366 سمیع زاده فاطمه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1051
51617201 05853222383 دختر متوسطه 0750167416 محمدی فاطمه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1052
51617201 05853222383 دختر متوسطه 0750140781 وحیدی مفرد زینب جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1053
51617201 05853222383 دختر متوسطه 0750152761 ایزدی جاجرم مهلا جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1054
51617201 05853222383 دختر متوسطه 0750136847 باقدم معصومه سادات جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1055
51617201 05853222383 دختر متوسطه 0750122153 حسینی فاطمه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1056
51617201 05853222383 دختر متوسطه 0750134518 شیرین کام فاطمه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1057
51617201 05853222383 دختر متوسطه 0750126779 باقری فاطمه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1058
51617201 05853222383 دختر متوسطه 0750118377 شاهرودی مریم جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1059
51617201 05853222383 دختر متوسطه 0750116056 عزیزی آزاده جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1060
51617201 05853222383 دختر متوسطه 0750124751 ایمانی زینب رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1061
51617201 05853222383 دختر متوسطه 0750118814 لاچین زهرا جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1062
51617201 05853222383 دختر متوسطه 0750126851 ابراهیم زاده زهرا جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1063
51617201 05853222383 دختر متوسطه 0750129735 مرادی فاطمه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1064
51617201 05853222383 دختر متوسطه 0750124660 رضایی منصوره جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1065
100063708 09159781810 پسر متوسطه 5910152688 بهمن ابراهیم رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 1066
100063708 09159845307 پسر متوسطه 5910136836 محمدی مسلم رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 1067
100063708 09388856080 پسر متوسطه 5910165607 کمالی مرتضی رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 1068
100063708 05855263149 پسر متوسطه 5910150685 کوهی مجتبی رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1069
100063708 05855373230 پسر متوسطه 5910141341 فیروزه ای علیرضا رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1070
100063708 09159848759 پسر متوسطه 5910134043 صادقی مجتبی رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1071
53703904 6357738 دختر ابتدايي 0820459445 عباس زاده فائزه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1072
100063708 05855224345 پسر متوسطه 5910137867 محمدی علی رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1073
100063708 05855333471 پسر متوسطه 5910137700 صدیقی حامد رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1074
100063708 08555224586 پسر متوسطه 5910132059 کهندل محمد رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1075
53703904 6357738 دختر ابتدايي 0820469823 کاظم زاده انیسه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1076
53703904 6357738 دختر ابتدايي 0820460532 برات زاده مهسا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1077
100063708 09158883602 پسر متوسطه 0670663840 غضنفری رضا رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1078
53703904 6357738 دختر ابتدايي 0820455849 قنبرزاده آیدا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1079
100063708 05855223458 پسر متوسطه 0670659495 شریعت نیا امیر حسین رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات انشاء نماز 1080
100063708 05855224226 پسر متوسطه 5910134043 صادقی مجتبی رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات انشاء نماز 1081
53703904 6357738 پسر ابتدايي 0820513253 نورزیان سینا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1082
53703904 6357738 دختر ابتدايي 0820507512 علیپور مریم شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1083
100026176 6233858 پسر متوسطه 0820272159 آدینه محمدی مصطفی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1084
53703904 6357738 دختر ابتدايي 0820489530 قنبرزاده پردیس شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1085
53703904 6357738 دختر ابتدايي 0820415723 تنسوانی فاطمه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1086
53703904 6357738 دختر ابتدايي 0820488471 غلام زاده نسرین شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1087
53703904 6357738 پسر ابتدايي 0820500313 قنبرزاده جواد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1088
53703904 6357738 پسر ابتدايي 0312503792 محمدیان محمد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1089
53703904 6357738 دختر ابتدايي 0820540935 داودی پور مهلا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1090
53703904 6357738 دختر ابتدايي 0820526495 عظیم زاده فاطمه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1091
53703904 6357738 پسر ابتدايي 0820534277 اصغری مقدم سجاد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1092
53703904 6357738 پسر ابتدايي 0820525618 قنبرزاده محسن شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1093
53703904 6357738 پسر ابتدايي 0820531790 ابراهیم زاده حسین شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1094
53703904 6357738 پسر ابتدايي 0820475769 علیزاده محمد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1095
53703904 6357738 دختر ابتدايي 0820481327 نعمت الهی ملیکا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1096
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0671011881 ايزانلو معصومه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1097
51547500 05842259488 پسر ابتدايي 0670875902 اکبرزاده مهدی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1098
51547500 05842259488 پسر ابتدايي 0670824100 صمدی کلاته مهدی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1099
51547500 05842259488 پسر ابتدايي 0820462232 قویدل مهدی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1100
51510202 2258767 دختر ابتدايي 06771030442 ايزانلو حديثه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1101
51547500 05842259488 پسر ابتدايي 0670831867 حامدی رمضان بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1102
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670970611 ايزانلو معصومه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1103
51547500 05842259488 پسر ابتدايي 0670832898 حقانی رضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1104
51547500 09151872542 پسر ابتدايي 0670881996 حامدی علی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1105
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0671008722 پايه دار فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1106
51547500 05842259488 پسر ابتدايي 0670830941 براتزاده مرتضی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1107
51547500 05842259488 پسر ابتدايي 0670839078 یوسفی حسین بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1108
51510202 2258767 دختر ابتدايي 067096354 پرهيزگار رويا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1109
100063669 2322619 پسر ابتدايي 0670877263 رضایی ارشک بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1110
100063669 2316431 پسر ابتدايي 0670909475 فلاح پیام بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1111
100063669 2320603 پسر ابتدايي 0925819621 یزدانی امیرسامان بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1112
100063669 09153847010 پسر ابتدايي 0670844403 یزدانی حسین بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1113
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670986992 خاکسار فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1114
57642904 3223182 پسر راهنمايي 0750153431 موسوی سید مهدی جاجرم مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات قرآئت قرآن 1115
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0430194269 رحماني زينب بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1116
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670973221 رسولي فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1117
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670988741 سعيدي فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1118
51510202 2258767 دختر ابتدايي 5240319294 سليماني نرگس بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1119
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0671000934 سيدي مهسا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1120
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0671219987 شيردل زينب بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1121
51510202 2258767 دختر راهنمايي 0670970077 علي زاده راضيه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1122
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670979538 وحداني سمانه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1123
100063708 05855383233 پسر متوسطه 5910126989 صفادار رامین رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1124
100063708 09157749686 پسر متوسطه 5910138006 فروزش احمد رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1125
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0820538851 ولي زاده محدثه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1126
100063708 09390792580 پسر متوسطه 5910147331 داداری اسماعیل رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1127
51510202 2258767 دختر ابتدايي 0670981737 کوهستاني شيوا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1128
100063708 09158870213 پسر متوسطه 5910132695 رضایی صادق رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1129
100063708 09158849572 پسر متوسطه 5910136895 سیدی سید مرتضی رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1130
100063708 09153844874 پسر متوسطه 5910145231 مخدومی مهدی رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1131
100063708 09369168537 پسر متوسطه 5910136771 سجادی علی رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1132
100063708 05855266144 دختر متوسطه 5910140876 قربانی مقصود رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1133
100063708 09159844148 پسر متوسطه 5910132121 روانخواه رضا رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1134
100063708 09157681824 پسر متوسطه 0670709255 یزدانی بهزاد رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 1135
100063708 09157746727 پسر متوسطه 5910133330 پالیز نظام الدین رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 1136
100063708 09157745766 پسر متوسطه 5910132105 بهمن محمد رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 1137
100063708 09155845119 پسر متوسطه 5910150081 قربانی جمشید رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 1138
100063708 09362388075 پسر متوسطه 5910143433 حاتمی سید سالار رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1139
100063708 09157234023 پسر متوسطه 5910146335 حمیدی مقصد رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1140
100063708 09158875363 پسر متوسطه 5910131281 چزگی مهدی رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1141
100063708 05855223955 پسر متوسطه 5910138170 فخر نبی سید سجاد رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1142
100063708 09157199142 پسر متوسطه 0670666378 صادقی محمدرضا رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1143
100063708 09158862622 پسر متوسطه 5910145401 مقیمی فرشاد رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1144
100063708 05855313228 پسر متوسطه 5910148052 فروز بنیامین رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1145
100063708 09301891344 پسر متوسطه 5910129821 داوری ولی رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1146
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750174307 آقایی فر فاطمه جاجرم مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات احکام 1147
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750164670 اسمعیلی مهدیه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1148
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750174307 آقایی فر فاطمه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1149
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750176504 ایمانی راد نرگس جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1150
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750171553 بیابانی مینا جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1151
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750175291 جاجرمی فاطمه شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1152
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750175291 جاجرمی فاطمه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1153
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0670834416 جافریان ملیکا جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1154
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750178981 حبیبی الهه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1155
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750154063 جعفری مقدم هانیه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1156
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0670851280 حسن زاده معصومه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1157
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750175133 رضائی مریم رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1158
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750168803 حیدری محدثه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1159
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750172797 روحانی زهرا جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1160
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750169397 خواجه زاده زینب جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1161
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750174511 شریفی نرگس جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1162
51602109 3227595 دختر ابتدايي 5240262756 رجبی مجرد مریم جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1163
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750174382 غلامی مائده جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1164
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750166991 رضائی مؤخر الناز جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1165
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750173416 قاسمی موخر نسرین جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1166
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750165413 سالاری ملیکا جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1167
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750180064 مومنی یگانه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1168
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750167963 عابدینی زهرا جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1169
51602109 3227595 دختر ابتدايي 4580412184 منیدری معصومه رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1170
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750167467 عباسی فاطمه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1171
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750178930 میرابی مقدم مائده جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1172
51602109 3227595 دختر ابتدايي 4580385225 قرآن عجمی فاطمه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1173
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750179163 نوروزی جاجرم نرگس جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1174
51602109 3227595 دختر ابتدايي 4900889628 کرمی مال امیری ملیکا جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1175
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0670885592 وحدانی مهدیه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1176
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750188839 کلانتری مهلا جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1177
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750179260 هدایتی نرگس جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1178
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750177152 یوسف زاده زهرا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1179
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0670834645 محمدی حدیثه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1180
51602109 3227595 دختر ابتدايي 4580404297 محمدی زهرا جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1181
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0410836141 آقامحمدی نرگس جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1182
51602109 3227595 دختر ابتدايي 5200101956 محمدی فاطمه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1183
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750162163 محمدی نجمه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1184
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750182326 اسماعیلی عطیه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1185
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750186161 موحدی مطلق زینب جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1186
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750180048 امانی نگار جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1187
51602109 3227595 دختر ابتدايي 4830190450 باقرزاده افرمجانی هستی رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1188
51602109 3227595 دختر ابتدايي 24304751 مهریزی پریسا جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1189
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750190884 خیاطی جاجرم زینب جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1190
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750180897 رادمرد مهرنوش جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1191
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750170034 میرابی جاجرم فاطمه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1192
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750183233 رضاپورمنفرد فاطمه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1193
51602109 3227595 دختر ابتدايي 2020880806 نوروزی مقدم نرگس جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1194
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750167823 همدمی کیکانلو نرگس جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1195
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750189274 شاکریان مطهره جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1196
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750179929 شامل حال مبینا جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1197
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750164158 یوسفی کیکانلو افسانه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1198
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750185317 صابری فر فاطمه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1199
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0670885592 وحدانی مهدیه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1200
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750181869 صادق آبادی زکیه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1201
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0670963186 صفری مریم جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1202
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750182271 غلامی مبینا جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1203
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0926699261 قربانی عادله جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1204
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750179521 کلانتری فاطمه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1205
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750181559 کوثری زهرا جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1206
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750183527 مویدی زهرا جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1207
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750183438 محمدپور زهرا جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1208
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750180560 محمدی مبینا جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1209
51602109 3227595 دختر ابتدايي 4880454125 میردوستی زینب جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1210
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750190541 نصرتی مائده جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1211
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750187484 وحیدی محدثه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1212
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750183020 ولی زاده فاطمه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1213
51602109 3227595 دختر ابتدايي 0750190957 یوسفی کیکانلو ریحانه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1214
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820436399 متقیان محمد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1215
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820436399 متقیان محمد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1216
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820438669 هادی پور مهرداد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1217
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820438669 هادی پور مهرداد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1218
100026154 6228965 پسر راهنمايي 820449301 صفاپور ابراهیم شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1219
100026154 6 پسر راهنمايي 0820452238 سیدی امیر حسین شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1220
100026154 6 پسر راهنمايي 0820452238 سیدی امیر حسین شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1221
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820445339 عزیزی پوریا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1222
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820445339 عزیزی پوریا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1223
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820452920 نباتی چری محمد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1224
100026154 6 پسر راهنمايي 0820452920 نباتی چری محمد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1225
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820439134 اکبری احسان شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1226
100026154 6228965 پسر راهنمايي 925657166 رمضانی مقدم محمدرضا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1227
100026154 6228965 پسر راهنمايي 925657166 رمضانی مقدم محمدرضا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1228
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820428779 حسن زاده سعید شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1229
100026154 6228965 پسر راهنمايي 860612112 فرخانی امیر حسین شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1230
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820453595 زارع میلاد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1231
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820448311 زحمتکش علی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1232
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820447293 سیستار علی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1233
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820452238 سیستار علی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1234
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820441724 الیاسی محمد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1235
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820436399 متقیان محمد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 1236
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820452238 سیدی امیر حسین شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 1237
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820441724 الیاسی محمد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 1238
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820435104 حاجی زاده یاسین شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1239
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820435104 حاجی زاده یاسین شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1240
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820407186 سعیدیان رضا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1241
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820407186 سعیدیان رضا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1242
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820408157 رحیمی نیما شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1243
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820419575 هویدایی پوریا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1244
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820419575 هویدایی پوریا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1245
100026154 6228965 پسر راهنمايي 371764483 خدادادی مرتضی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1246
100026154 6228965 پسر راهنمايي 371764483 خدادادی مرتضی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1247
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820405388 صناعتگر وحید شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1248
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820405388 صناعتگر وحید شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1249
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820408271 اصغری رضا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1250
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820403059 رشیدی محمد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1251
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820414174 تخشا رضا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1252
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820414174 تخشا رضا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 1253
100026154 6228965 پسر راهنمايي 924848588 قانعی امیرحسین شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 1254
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820430481 سیاح مهدی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1255
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820430481 سیاح مهدی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1256
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820402362 سیارات دانیال شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1257
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820402362 سیارات دانیال شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1258
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820410470 فرخی احمد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1259
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820392200 بهرامی مهدی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1260
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820392200 بهرامی مهدی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1261
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820392200 بهرامی مهدی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1262
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820408158 رحیمی نیما شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 1263
100026154 6228965 پسر راهنمايي 371764483 خدادادی مرتضی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 1264
100026154 6228965 پسر راهنمايي 6350102509 اژدری محسن شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 1265
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820407186 سعیدیان رضا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 1266
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820425338 گهربخت سعید شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1267
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820425338 گهربخت سعید شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1268
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820400343 پسندیده سعید شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1269
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820400343 پسندیده سعید شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1270
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820475807 ابراهیم زاده سینا شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1271
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820416290 هاشمی ابوالفضل شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1272
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820416290 هاشمی ابوالفضل شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1273
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820416290 هاشمی ابوالفضل شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 1274
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820413453 محمودی محمد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1275
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820413453 محمودی محمد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1276
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820413453 محمودی محمد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 1277
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820409057 خوشه چین علی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1278
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820409057 خوشه چین علی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1279
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820409057 خوشه چین علی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 1280
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820423033 موسوی مجید شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1281
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820423033 موسوی مجید شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1282
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820423033 موسوی مجید شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 1283
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820408980 کاظمی پور کسری شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1284
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820408980 کاظمی پور کسری شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 1285
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820412422 نجم آبادی محمد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1286
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820412422 نجم آبادی محمد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1287
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820425346 گهربخت وحید شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1288
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820420573 اسماعیلی علی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1289
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820420573 اسماعیلی علی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1290
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820404128 منصوری محمد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1291
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820404128 منصوری محمد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1292
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820404128 منصوری محمد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 1293
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820422428 صدقی یونس شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1294
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820422428 صدقی یونس شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1295
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820393649 ایزدپناه رسول شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1296
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820420573 ایزدپناه رسول شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1297
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820420573 ایزدپناه رسول شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1298
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820400343 پسندیده سعید شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 1299
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820421766 حسینی مرتضی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1300
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820421766 حسینی مرتضی شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1301
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820415073 عظیم زاده آرمان شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1302
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820415073 عظیم زاده آرمان شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1303
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820407275 حسین زاده فرزاد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1304
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820407275 حسین زاده فرزاد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 1305
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820396710 باباپور امیر شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1306
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820396710 باباپور امیر شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1307
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820397474 مجیدی محمود شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1308
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820397474 مجیدی محمود شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 1309
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820410411 جعفری بهزاد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1310
100026154 6228965 پسر راهنمايي 0820396869 عسگرزاده سجاد شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1311
51544103 05842297976 پسر ابتدايي 0670839728 یزدانی رضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1312
51544103 05842297976 پسر ابتدايي 0670839728 یزدانی رضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1313
51544103 05842297976 پسر ابتدايي 0670839728 یزدانی رضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1314
51544103 09151879781 پسر ابتدايي 0670916110 یزدانی مهدی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1315
51544103 09151879781 پسر ابتدايي 0670916110 یزدانی مهدی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 1316
51544103 09151879781 پسر ابتدايي 0670916110 یزدانی مهدی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1317
51544103 09151879781 پسر ابتدايي 0670916110 یزدانی مهدی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1318
51544103 09377345007 پسر ابتدايي 0430157551 دست آویز علیرضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1319
51544103 09377345007 پسر ابتدايي 0430157551 دست آویز علیرضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1320
51544103 09377345007 پسر ابتدايي 0430157551 دست آویز علیرضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 1321
51544103 09377345007 پسر ابتدايي 0430157551 دست آویز علیرضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1322
51544103 05842298091 پسر ابتدايي 0670844845 لشکری میلاد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1323
51544103 05842298260 پسر ابتدايي 0670858226 منصوری سعید بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1324
51544103 05842298223 پسر ابتدايي 0670825840 سلمان پور پژمان بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1325
51544103 09151876151 پسر ابتدايي 0670828874 دستبند رضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1326
51544103 05842298079 پسر ابتدايي 0670855111 آزاد امیرحسین بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1327
51544103 09363823629 پسر ابتدايي 0670820598 علیزاده حبیب بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1328
57657402 09159844269 پسر متوسطه 5910103253 شجاعی مصطفی رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1329
51544103 05842298189 پسر ابتدايي 0670837539 آوازه محمد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1330
51832701 4273472 دختر متوسطه 0670665975 نعمتی مهدیه مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 1331
51544103 09126348038 پسر ابتدايي 0670818461 عطارودی علیرضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1332
57657402 05855224590 پسر متوسطه 0820372633 حمیدی شاهین رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات انشاء نماز 1333
51832701 4273472 دختر متوسطه 5240189633 غلام حسین زاده زهرا مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 1334
51544103 09158871622 پسر ابتدايي 0820461547 نظریان مهرشاد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1335
51832701 4273472 دختر متوسطه 5240226687 روانبخش مریم مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 1336
51832701 4273472 دختر متوسطه 0670610781 وحدانی مهلا مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 1337
51544103 05842297998 پسر ابتدايي 0670820954 رستمی رضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1338
51832701 4273472 دختر متوسطه 5240182337 رحمتی ساناز مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 1339
51832701 4273472 دختر متوسطه 5240167771 محمد زاده آرزو مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 1340
51544103 09155843071 پسر ابتدايي 0670816493 رمضانی اله آباد مهدی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1341
51832701 4273472 دختر متوسطه 5240134669 پازیان میترا مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 1342
51544103 09153870040 پسر ابتدايي 0670814717 مشهدی مصطفی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1343
51832701 4273472 دختر متوسطه 5240176299 شاکری اسماء مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 1344
51832701 4273472 دختر متوسطه 5240224404 پور رحمن بتول مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1345
57657402 05855224590 پسر متوسطه 0923833961 ورزی وحید رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1346
51832701 4273472 دختر متوسطه 5240188157 امانی فاطمه مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1347
51544103 05842297943 پسر ابتدايي 0670852457 سعادتمند حسن بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1348
51832701 4273472 دختر متوسطه 5240164193 سنجری پروانه مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1349
57657402 05855224590 پسر متوسطه 0820372633 حمیدی شاهین رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات انشاء نماز 1350
51544103 05842297857 پسر ابتدايي 0670850578 عفتی امیر بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1351
51832701 4273472 دختر متوسطه 5240198233 صابری معصومه مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1352
57657402 05255333123 پسر متوسطه 5910125672 ساعدی احمد رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 1353
51544103 05842291289 پسر ابتدايي 0670817791 علیمحمدی مهدی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1354
51832701 4273472 دختر متوسطه 5240251754 مقدسی سمانه مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1355
57657402 05855224590 پسر متوسطه 0670677231 حسنی حسین رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1356
51832701 4273472 دختر متوسطه 5240206511 قشلاقی زهرا مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1357
51544103 05842298104 پسر ابتدايي 0671021788 شاکر داوود بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1358
51832701 4273472 دختر متوسطه 5240196591 چمن ارا فائزه مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1359
51547500 05842259485 پسر ابتدايي 0670824100 صمدی محمد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1360
51544103 05842298036 پسر ابتدايي 0670825141 شریف علی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1361
51832701 4273472 دختر متوسطه 5240188157 امانی فاطمه مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1362
57657402 09159788803 پسر متوسطه 5910126873 شاکری امیر عباس رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1363
51832701 4273472 دختر متوسطه 5240224404 پور رحمن بتول مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1364
51544103 05842298016 پسر ابتدايي 0670826677 رحمتی مرتضی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1365
51832701 4273472 دختر متوسطه 5240204659 رباطی زهره مانه و سملقان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1366
57657402 09372145947 پسر متوسطه 0670757187 نامور علی رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1367
51544103 091518776151 پسر ابتدايي 0670828874 دستبند رضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1368
51544103 05842298091 پسر ابتدايي 0670844845 لشکری میلاد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1369
57657402 05855333772 پسر متوسطه 0670664480 خاکسار شاهین رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1370
51544103 09151866235 پسر ابتدايي 0670858226 منصوری سعید بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1371
57657402 05855343204 پسر متوسطه 5910132571 شادمان کیوانلو میلاد رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1372
51547500 09151872542 پسر ابتدايي 0670827835 قربانی کلاته محمد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1373
51544103 05842298223 پسر ابتدايي 0670825840 سلمان پور پژمان بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1374
57657402 05855333804 پسر متوسطه 0820395714 استپوی سجاد رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1375
51547500 05842259488 پسر ابتدايي 0670887996 حامدی علی اکبر بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1376
51544103 05842298189 پسر ابتدايي 0670837539 آوازه محمد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1377
57657402 09158870726 پسر متوسطه 5910118439 عسکری بشکانی میلاد رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1378
51547500 05842259488 پسر ابتدايي رضا حقانی رضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 1379
51544103 05842298223 پسر ابتدايي 0670928011 شیردل رامین بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1380
57657402 05855224456 پسر متوسطه 5910098381 جعفری نوید رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 1381
51544103 09159772044 پسر ابتدايي 0670855421 نظری موسی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1382
51547500 05842259488 پسر ابتدايي 0670889024 زعفرانلو سید لبراهیم بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1383
51544103 09155844311 پسر ابتدايي 0670861529 علیزاده امید بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1384
57657402 09158853397 پسر متوسطه 0670613924 عصمتی حسین رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1385
51547500 05842259488 پسر ابتدايي 0670910392 رحیمی علی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1386
51544103 09159771098 پسر ابتدايي 0670855979 سپاسی هاشم بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1387
57657402 09159788588 پسر متوسطه 5910122401 ساعدی مصطفی رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات انشاء نماز 1388
51544103 05842291238 پسر ابتدايي 0670834246 رحمانی ابوالفضل بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1389
51547500 05842259488 پسر ابتدايي 0670905161 رمضانی جلال بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1390
51544103 09151876090 پسر ابتدايي 0670851019 ساجدی رضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1391
51547500 05842259488 پسر ابتدايي 0670892041 ایزانلو محمد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1392
57657402 09158853397 پسر متوسطه 0670613924 عصمتی حسین رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 1393
51544103 05842298114 پسر ابتدايي 0670827762 محمدی علی اصغر بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1394
51547500 05842259488 پسر ابتدايي 0670878944 یوسفی سعید بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1395
57657402 05845374376 پسر متوسطه 5910107941 سرفراز شهاب رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 1396
51544103 09153866062 پسر ابتدايي 0670847631 رحیمیان علیرضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1397
51547500 05842259488 پسر ابتدايي 0670913049 ریحانی میلاد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1398
57657402 09194778101 پسر متوسطه 5910121936 سرفراز عارف رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 1399
51547500 05842259488 پسر ابتدايي 0670879576 ایزانلو مهدی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1400
51547500 05842259488 پسر ابتدايي 0670901709 خسروی مهدی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1401
51544103 09153862679 پسر ابتدايي 0670824801 سعیدی سعید بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1402
57657402 05855224274 پسر متوسطه 5910121431 ریحانی علی رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1403
51544103 05842297964 پسر ابتدايي 0670815039 سعیدی محمد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1404
57657402 09153864642 پسر متوسطه 5910124153 هاشمی سید احمد رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1405
51544103 05482297909 پسر ابتدايي 0670837776 باغچیقی محمد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1406
51608903 3223035 دختر راهنمايي 0750153393 حسيني سيده زهرا جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1407
51544103 05842298223 پسر ابتدايي 0670928011 شیردل رامین بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1408
57657402 05855223361 پسر متوسطه 5910125028 حاتمی سید علی رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1409
51544103 05842298223 پسر ابتدايي 0670928011 شیردل رامین بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1410
57657402 0855224296 پسر متوسطه 5910122517 محمدی میلاد رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1411
51612306 05853253198 دختر متوسطه 0750130709 انصاری الهام گرمه مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات وبلاگ 1412
51608903 3226381 دختر راهنمايي 0750140208 صفري جاجرم زينب جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1413
51544103 09158861284 پسر ابتدايي 0671192566 ربانی علی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1414
51608903 3222310 دختر راهنمايي 4880335401 حسيني سيده محبوبه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1415
51612306 05853252095 دختر متوسطه 0750148421 پاهنگ نرگس گرمه مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات نقاشی 1416
51544103 09377511537 پسر ابتدايي 0670919111 نوری امیر محمد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1417
51612306 05853254853 دختر متوسطه 0750137231 تقی زاده فرشته گرمه مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات نقاشی 1418
51608903 3225296 دختر راهنمايي 0750150671 جاجرمي مبينا جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1419
51612306 05853252441 دختر متوسطه 0750131292 پاهنگ صفورا گرمه مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات نقاشی 1420
51544103 09159776528 پسر ابتدايي 0670904491 دلیر فرهاد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1421
51608903 3224191 دختر راهنمايي 075015521 رمضان زاده فاطمه جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1422
51544103 05842298223 پسر ابتدايي 0670851711 شاکری مهدی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1423
57657402 05855343385 پسر متوسطه 5910119591 تقی پور مصطفی رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1424
51608903 3223499 دختر راهنمايي 0750197293 ابراهيمي زهرا جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1425
57657402 05585224569 پسر متوسطه 5910111256 نجفی فرزاد رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1426
51608903 3223921 دختر راهنمايي 0750146125 خاني زهرا جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1427
51544103 05842298212 پسر ابتدايي 0670874515 سعادتی راد رضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1428
57657402 05855333370 پسر متوسطه 5910112503 محسنی پیمان جاجرم مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1429
51612306 05853252526 دختر متوسطه 0750136839 شهیدی مریم گرمه مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات نقاشی 1430
57657402 05855224662 پسر متوسطه 5910124188 عین بیگی حجت رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات انشاء نماز 1431
51544103 09376189267 پسر ابتدايي 5240284873 طاهری عباس بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1432
57657402 09159775087 پسر متوسطه 5910120611 قدیمی امیر رضا رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات مفاهیم قرآن 1433
51544103 09151881096 پسر ابتدايي 0670869600 شریف مهدی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1434
57657402 05855224590 پسر متوسطه 5910140442 اسعدی مهدی رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات نهج البلاغه 1435
57657402 05855293736 پسر متوسطه 5910113690 دامن خالی ساسان رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1436
51544103 05842298223 پسر راهنمايي 0670900877 بیره گی محمد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1437
57657402 05855224149 پسر متوسطه 5910124382 کهندل رضا رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1438
51544103 09158863235 پسر ابتدايي 0670924441 جعفری علیرضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1439
51544103 09158863235 پسر ابتدايي 0670924431 جعفری احمد رضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1440
57657402 05855333321 پسر متوسطه 5910118536 دین پناه علی رازوجرگلان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1441
51544103 05842298054 پسر ابتدايي 0670846708 محمودی حسسین بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1442
51544103 05842298223 پسر ابتدايي 0670863726 رستمی علی رضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1443
51544103 05842298223 پسر ابتدايي 0670879150 حق شناس محمد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1444
51544103 05842291498 پسر ابتدايي 0670863580 باقری محمد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1445
51544103 09155844382 پسر ابتدايي 0820509205 ایزانلو محمد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1446
51612306 05853252477 دختر متوسطه 0750132817 حسین پور فاطمه گرمه مسابقات فرهنگی و هنری مسابقات نقاشی 1447
51544103 05842297998 پسر ابتدايي 0670916056 رستمی غلام رضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1448
51544103 05842298291 پسر ابتدايي 0670905038 رشید رامین بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1449
51544103 05842297905 پسر ابتدايي 0670863726 رستمی علی رضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1450
51544103 05842298256 پسر ابتدايي 0670867691 میرزایی علیرضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1451
51544103 05842221935 پسر ابتدايي 0820500879 سودمند موسی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1452
51544103 09158872536 پسر ابتدايي 0670901148 سرورمقدم فرشید بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1453
51544103 09151873957 پسر ابتدايي 0925917257 پیش دست علیرضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1454
51544103 09364569562 پسر ابتدايي 0670926574 خواجوی سعید بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1455
51544103 05842298038 پسر ابتدايي 0670896421 احمدی مصطفی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1456
51612306 3252472 دختر متوسطه 0750114304 شکاریان نرگس گرمه مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات کاریکاتور 1457
51544103 05842291278 پسر ابتدايي 0670924687 جعفری حسین بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1458
51544103 05842291159 پسر ابتدايي 0670870511 حمیدی علی رضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1459
53706201 05856248950 پسر ابتدايي 0820525898 ربيعي مهدي شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1460
51544103 09353573442 پسر ابتدايي 0670895611 اقبالی مصطفی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1461
53706201 05856248950 پسر ابتدايي 0925690163 سجادي مهدي شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1462
51544103 05842291498 پسر ابتدايي 0670863580 باقری محمد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1463
53706201 05856248950 پسر ابتدايي 0820475688 فهيم مصطفي شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1464
51544103 05842298215 پسر ابتدايي 0820506796 ایزانلو علی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1465
53706201 05856248950 پسر ابتدايي 0820525898 ربيعي برزلي مهدي شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 1466
51544103 05842291359 پسر ابتدايي 0670870961 مرادی حسن بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1467
53706201 05856248950 پسر ابتدايي 0925690163 سجادي مهدي شيروان مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 1468
51544103 05842298291 پسر ابتدايي 0670905038 رشید رامین بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1469
51544103 05842298291 پسر ابتدايي 0670905038 رشید رامین بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1470
51544103 05842298054 پسر ابتدايي 0670942332 محمودی بهزاد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1471
51544103 05842298223 پسر ابتدايي 06709363235 پاک سیرت سجاد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1472
51524301 - پسر راهنمايي 0670778801 مینوئی رضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1473
51544103 09192165753 پسر ابتدايي 0670933058 رضایی سجاد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1474
51544103 05842298223 پسر ابتدايي 5910203754 صاحبی رباط علی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1475
51544103 05842291443 پسر ابتدايي 0670927694 زمانی علی رضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1476
51524301 - پسر راهنمايي 0670755476 رهنمایردوقدی نقی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1477
51544103 09159885218 پسر ابتدايي 1250710812 رستمی محمد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1478
51524301 - پسر راهنمايي 0670769037 سعادتمند رضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1479
51524301 - پسر راهنمايي 0670792276 حقانی امین بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1480
51544103 09158860422 پسر ابتدايي 0670925901 بابایی جواد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1481
51544103 09158860422 پسر ابتدايي 0670925901 بابایی جواد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1482
51524301 - پسر راهنمايي 0670784524 قربان زاده مهدی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1483
51544103 09158860422 پسر ابتدايي 0670925901 بابایی جواد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 1484
51524301 - پسر راهنمايي 0820512222 خان محمدی مهدی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1485
51544103 09158860422 پسر ابتدايي 0670925901 بابایی جواد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1486
51544103 058422982000 پسر ابتدايي 0820530700 صادقی رضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1487
51524301 - پسر راهنمايي 0670856061 دلشاد جواد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1488
51524301 - پسر راهنمايي 0670801046 محمدی علی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1489
51544103 05842291286 پسر ابتدايي 0670972983 زارع مجتبی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1490
51524301 - پسر راهنمايي 0670783803 نادری علی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1491
51544103 09151878933 پسر ابتدايي 0671072201 زیبایی حسین بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1492
51524301 - پسر راهنمايي 0670706976 حمیدی میلاد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1493
51524301 - پسر راهنمايي 0670742600 حیدری مهدی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1494
51544103 09153862679 پسر ابتدايي 0670995071 سعیدی علی رضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1495
51524301 - پسر راهنمايي 0670753696 خاکسار میلاد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1496
51524301 - پسر راهنمايي 0440761618 الفتی علیرضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1497
51544103 09151881096 پسر ابتدايي 0671000039 شریف حسن بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1498
51544103 05842298223 پسر ابتدايي 0670982628 سعیدی وحید بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1499
51544103 05842297891 پسر ابتدايي 0820575682 اقبالی عقیل بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1500
51544103 05842298091 پسر ابتدايي 0820562637 لشکری ابوالفضل بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1501
51544103 09159771488 پسر ابتدايي 0671019430 رشید هادی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1502
51544103 05842298220 پسر ابتدايي 0671020595 حمیدی محمد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1503
51544103 05842298280 پسر ابتدايي 0671019147 شرافتمند ابوالفضل بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1504
51544103 09155852289 پسر ابتدايي 0820568481 یزدانی ابوالفضل بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1505
51544103 09307741826 پسر ابتدايي 0671107453 بیره گی امیرحسین بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1506
51544103 05842297877 پسر ابتدايي 0670981559 یزدانی علی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات اذان 1507
51546900 2252181 دختر ابتدايي 0671001248 شاددل مبينا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1508
51544103 09151888908 پسر ابتدايي 0670985181 علیزاده ابوالفضل بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1509
51546900 2252181 دختر ابتدايي 0671019481 مهدوي ريحانه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1510
51546900 2252181 دختر ابتدايي 0671002961 رکني مهسا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1511
51524301 - پسر راهنمايي 0670755869 مجردی سعید بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1512
51544103 09157371210 پسر ابتدايي 0820569178 مرگان مهدی بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1513
51546900 2252181 دختر ابتدايي 0670979821 هاتفي طراقي زکيه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1514
51544103 05842298280 پسر ابتدايي 0671019147 شرافتمند ابوالفضل بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 1515
51524301 - پسر راهنمايي 0670745499 رحمتی محمد بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1516
51546900 2252181 دختر ابتدايي 0671020765 محمدپور فاطمه بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1517
51546900 2252181 دختر ابتدايي 0671021427 رحماني مريم بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات احکام 1518
51544103 09307741826 پسر ابتدايي 0671107453 بیره گی امیرحسین بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات حفظ قرآن 1519
51524301 - پسر راهنمايي 0670754420 محمدی رضا بجنورد مسابقات قران و معارف اسلامی مسابقات قرآئت قرآن 1520