رحیمی معاون پرورشی وفرهنگی اداره کل آموزش وپرورش خراسان شمالی گفت همزمان باهفته ی ولایت وعیدسعیدغدیرخم ، مرحله ی اول سامانه مدیریت ثبت اطلاعات فعالیتهای پرورشی وفرهنگی در فضای مجازی بارگذاری شدتاموردبهره برداری همکاران محترم ،معاونان ومربیان پرورشی ومشاوران تربیتی جهت ثبت اطلاعات وفعالیتهاقرارگیرد.وی ازجمله اهداف طراحی سامانه ،به روزرسانی فعالیتهای امورپرورشی مدارس،به خدمت گرفتن واستفاده ازفضای مجازی (اینترنت) برای فعالیتهای پرورشی وارتباط به روزباهمکاران محترم حوزه پرورشی وفرهنگی ونظارت های مرحله ای ازسطح اداره کل تاشهرستان ومنطقه یادکرد.